ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม อย.น้อย และ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
อนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 30106 รวิสรา เทียนศักดิ์ 2/11 2019-05-31 09:05:57
2 29040 อาภัสรา เกิดแย้ม 2/13 2019-05-31 09:04:16
3 29087 ศุภกร อินทจักร์ 2/7 2019-05-25 09:48:39
4 26841 วสุมดี ช่างสากล 5/1 2019-05-24 21:51:29
5 29519 กุลชา พรมโสภา 1/6 2019-05-24 20:26:00
6 29589 ประณต เกิดมั่งมี 1/7 2019-05-24 15:57:00
7 29956 ศิริโชค สอนแก้ว 1/15 2019-05-24 15:52:08
8 25521 ปยุต สายสินรัมย์ 6/4 2019-05-24 15:44:06
9 28672 ภริตา สุขอาจ 2/11 2019-05-24 15:40:18
10 25816 อัสรีนา ดาวนีย์ 6/6 2019-05-24 15:38:28
11 28677 อัญชสา ทองอ่อน 2/11 2019-05-24 15:34:42
12 29164 คมกริช โสประดิษฐ์ 5/2 2019-05-24 15:34:09
13 26046 ปทิตตา น้อยสุทธิ์ 6/6 2019-05-24 15:32:17
14 25651 ปวีณ์นุช สุขโฉม 6/6 2019-05-24 15:31:56
15 28458 วรณัน มีนาราฎร 6/6 2019-05-24 15:31:33
16 25756 พิชชารีย์ ทิพย์สุวรรณ 6/6 2019-05-24 15:26:24
17 28459 วรรณษา เซ็มมี 6/6 2019-05-24 15:25:27
18 25855 ลัดดาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ 6/6 2019-05-24 15:24:11
19 28390 สุสิริ เลียงชัยศิริ 3/13 2019-05-24 15:20:34
20 25844 ธันยธรณ์ เปลี่ยนปรีชา 6/6 2019-05-24 15:19:18
21 26790 สุพัตรา บุรานนท์ 5/11 2019-05-24 15:19:10
22 25901 ปทุมวดี เดชสุภา 6/6 2019-05-24 15:07:25
23 25588 จิระภา เสือเพชร 6/6 2019-05-24 15:05:57