ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม วอลเลย์บอล
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ธนภณ ไชยสีดา
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28766 ธีรภัทร เสนาะดนตรี 2/4 2019-05-24 15:16:25
2 27924 ณัฐมล พรมล้า 3/4 2019-05-24 15:14:43
3 27616 พิชญา ถางสูงเนิน 4/2 2019-05-24 15:14:01
4 28220 คุณาพร พิมพา 3/10 2019-05-24 15:13:57
5 26289 นพรัตน์ ทัตบูรณะ 5/9 2019-05-24 15:13:46
6 27943 อทิตยา เกตุแก้ว 3/4 2019-05-24 15:13:38
7 25710 จิราชีพ กุดสถิตย์ 6/11 2019-05-24 15:13:23
8 27294 วทัญญู ขำแจ้ง 4/4 2019-05-24 15:13:01
9 26297 ศุภัคษจี พิกุลทอง 5/6 2019-05-24 15:12:51
10 26251 ดวงกมล เจียมกิตติโยธิน 5/2 2019-05-24 15:12:32
11 27927 นลิษา หม่อมเป้ 3/4 2019-05-24 15:12:08
12 26280 กนก กีรติโอภาสวัสดิ์ 5/2 2019-05-24 15:12:03
13 29396 ภาวินี แสงประกาย 1/3 2019-05-24 15:12:00
14 26286 ณัฐณิชา แสงใส 5/10 2019-05-24 15:10:50
15 27527 ฉัตรดนัย ปิ่นเกตุ 4/10 2019-05-24 15:10:32
16 26036 กชกร ถนอมชาติ 6/11 2019-05-24 15:09:51
17 28520 จิรภิญญา สร้อยประเสริฐ 5/11 2019-05-24 15:09:41
18 26290 นริศรา สุวรรณจันทร์ 5/10 2019-05-24 15:09:32
19 26291 นัทธพร กรีบุตร 5/9 2019-05-24 15:06:53
20 26302 สุวนันท์ แสงทิม 5/10 2019-05-24 15:06:39
21 26282 คณิศร สีหมากสุข 5/10 2019-05-24 15:04:06
22 26293 ลักษณ์สุดา ไกลถิ่น 5/10 2019-05-24 15:03:46
23 28497 นันทรัตน์ เนียมแย้ม 6/11 2019-05-24 15:02:04
24 26285 ฐิติรัตน์ รักษาอยู่ 5/10 2019-05-24 15:01:53