ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ลีลาศ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วิรัช เปี่ยมอุดมสุข
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25810 วิรัชชา วิสุทธิวัฒน์ 6/7 2019-05-24 15:31:23
2 25802 ประภาพร โสศรีสุข 6/7 2019-05-24 15:31:12
3 25890 เขมจิรา ยาดีวิชัย 6/10 2019-05-24 15:21:48
4 25496 พรไพลิน พันธ์มณี 6/10 2019-05-24 15:19:26
5 28462 ภิญญดา เพียวงษ์ 6/7 2019-05-24 15:18:44
6 25465 อติภา คล้ายทอง 6/7 2019-05-24 15:18:35
7 28464 กมลภพ นาสมปอง 6/7 2019-05-24 15:17:20
8 28417 ญาตา สมวรรณ 6/1 2019-05-24 15:16:47
9 28461 จิราพร พลซา 6/7 2019-05-24 15:16:05
10 25891 ชนนิกานต์ พลอยพลาย 6/7 2019-05-24 15:15:55
11 25812 ศิรันญา ศรีบุญมา 6/10 2019-05-24 15:14:42
12 28419 น้ำทิพย์ มิกราช 6/1 2019-05-24 15:13:38
13 25565 สุมินตรา หลวงแรง 6/7 2019-05-24 15:13:03
14 26018 ธีรภัทร ฮามวงศ์ 6/8 2019-05-24 15:11:59
15 25786 กนกวรรณ อรุณจิรโชค 6/10 2019-05-24 15:11:41
16 25639 แคทลียา พลอยพลาย 6/7 2019-05-24 15:11:07
17 25591 ณัชชา เสนานิมิต 6/7 2019-05-24 15:10:18
18 25791 ฐิตินรรท์ เอี่ยมภูงา 6/1 2019-05-24 15:09:50
19 28486 สุภัชชา บุญการินทร์ 6/10 2019-05-24 15:07:25
20 25498 พิมพ์ชนก คุ้มทอง 6/10 2019-05-24 15:04:54
21 28527 มณิสรา อรุณประชา 6/1 2019-05-24 15:04:49
22 25549 ปรายฟ้า วงศ์บรรณาคม 6/7 2019-05-24 15:03:59
23 25943 พรทิพย์ รุกขเจริญ 6/10 2019-05-24 15:03:57
24 25888 กิรดา ศักดิ์สิทธิ์สกุล 6/7 2019-05-24 15:03:26
25 25586 กมลชนก จันดอกรัก 6/7 2019-05-24 15:03:20