ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ยูนิตแดนซ์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
กิตติศักดิ์ แสงขาว
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25992 นิศากร ไชยพันธ์ 6/6 2019-06-01 10:20:44
2 26582 ณัฐวิภา บุญนะ 5/6 2019-06-01 10:18:42
3 27477 สายฝน จั่นทอง 4/14 2019-05-29 15:58:20
4 28285 วรรณวษา สุขประเสริฐ 3/11 2019-05-28 16:31:01
5 28035 ภัทรธิดา เจียมพุดซา 3/6 2019-05-28 15:02:34
6 27940 สิริวิมล สุขพาที 3/4 2019-05-28 14:50:20
7 27963 ศุภากร นุ้ยบรรพต 3/4 2019-05-28 14:49:40
8 28126 นฤพร ม่วงนาค 3/8 2019-05-28 14:26:44
9 28135 ปุริมปรัชญ์ ปาละ 3/8 2019-05-28 14:17:54
10 26612 ธนากร แก้วสีดา 5/10 2019-05-28 13:45:57
11 28289 สุนิตา เนตรสุวรรณ 3/11 2019-05-28 13:20:59
12 27451 กฤษณี ชาครานนท์ 4/14 2019-05-28 13:09:27
13 28584 กมลชนก อายุยืน 2/2 2019-05-28 12:52:45
14 28592 ฐิติมา เอมอิ่ม 2/2 2019-05-28 12:51:16
15 28842 ณัฐพงษ์ รักเขตวิทย์ 2/8 2019-05-28 12:49:57
16 27480 โสภิตา ขำเนตร 4/3 2019-05-28 12:43:14
17 25599 เพ็ญพิชชา กลิ่นจำปา 6/8 2019-05-28 12:28:40
18 28467 ธนาภรณ์ มูลมณี 6/8 2019-05-28 12:27:26
19 26478 ชลิดา สุวรรณศรี 5/13 2019-05-28 12:25:29
20 27472 วิไลภรณ์ เกตุเนียม 4/5 2019-05-28 12:18:55
21 27467 รินรดา คล้ายพุก 4/6 2019-05-28 12:18:25