ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม มวย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
บวร บุญยงค์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28853 ศุภกริชณ์ สุทธิกุล 2/8 2019-05-24 15:37:22
2 28775 สุรเชษฐ์ ขันชะลี 2/7 2019-05-24 15:37:19
3 28614 ธีรพันธุ์ พึ่งคำ 2/2 2019-05-24 15:37:19
4 28909 ประภัสสรา สีสว่าง 2/5 2019-05-24 15:37:14
5 29449 อักษิกร ปรากฏดี 1/4 2019-05-24 15:36:33
6 29560 ศุภกร คำสวี 1/6 2019-05-24 15:36:16
7 29303 อโนชา จิตธรรม 2/14 2019-05-24 15:35:01
8 29084 วชิรกร ยิ้มละมัย 2/4 2019-05-24 15:32:15
9 29906 ธณภัทร ไลยการ 1/14 2019-05-24 15:31:56
10 28856 อภิชิต จันทร์สำราญ 2/5 2019-05-24 15:31:44
11 28905 นัฐฎาภรณ์ ภิญโญ 2/3 2019-05-24 15:31:21
12 28282 ภาติโย ตาพล 3/11 2019-05-24 15:30:00
13 29340 ธีระโชติ กองเเซง 1/1 2019-05-24 15:29:13
14 29555 วรรษกร ศรีศิล 1/6 2019-05-24 15:27:52
15 28678 กิตติเดช วันสุข 2/4 2019-05-24 15:27:41
16 29562 สุรชัย เพ็ชรน้อย 1/6 2019-05-24 15:27:09
17 28933 สันติภาพ คนที 2/10 2019-05-24 15:26:10
18 29501 ชวกร ซ่อนกลิ่น 1/5 2019-05-24 15:25:51
19 29853 วิชญาพร สุภาพล 1/13 2019-05-24 15:24:37
20 29411 จิรายุ เปรมปรี 1/3 2019-05-24 15:20:39
21 28274 เนตรนพิศ วงษ์แพทย์ 3/11 2019-05-24 15:18:52
22 28276 เบญจวรรณ์ จันทวงษ์ 3/11 2019-05-24 15:18:05
23 28268 ณัฏฐ์วรินท์ แพนศรี 3/11 2019-05-24 15:15:47
24 29958 สุรเชษฐ์ เพ็ชรน้อย 1/15 2019-05-24 15:14:14
25 29133 อริย์ธัช พันธุ์สระน้อย 2/11 2019-05-24 15:12:59