ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม บันเทิง ธ.ร.
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ภัคกาญจน์ ติ๊บตา
2
วาทิณี ขุนนาคพะเนา
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29542 เจริญทรัพย์ ศรลี 1/6 2019-05-24 15:50:47
2 29923 ด.ญ.ธัญรดา พรมอารักษ์ 1/15 2019-05-24 15:50:34
3 29824 วรภพ กอเซ็ม 1/12 2019-05-24 15:49:53
4 29858 สุรารักษ์ สวัสดิ์ลคร 1/13 2019-05-24 15:48:42
5 29843 ปภาวรินทร์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1/13 2019-05-24 15:44:42
6 29534 มนต์รดา เเช่งช้อย 1/6 2019-05-24 15:44:28
7 29522 ฐนิตา กึ่งกลาง 1/6 2019-05-24 15:43:57
8 29841 ธิอาภร แซ่เจี่ย 1/13 2019-05-24 15:42:16
9 30055 พัชรดนัย นาฤทัย 4/11 2019-05-24 15:41:43
10 27591 วรชิต เอี่ยมประเสริฐ 4/6 2019-05-24 15:41:36
11 28867 ปาณิสรา ถาวรผล 2/9 2019-05-24 15:41:06
12 28871 ภิรดา ภักตรสุวรรณ 2/11 2019-05-24 15:40:59
13 28861 ณัฐมน สุนทรพัฒนสกุล 2/7 2019-05-24 15:40:04
14 29839 ณิชนันทน์ ช่วงชัย 1/13 2019-05-24 15:39:53
15 28191 อัญชิสา นันทสันติ 3/9 2019-05-24 15:39:26
16 28167 กนกพรรณ มุสิกชาติ 3/9 2019-05-24 15:38:45
17 29844 ปริยากร อารีจิตร 1/13 2019-05-24 15:38:41
18 28675 สุกฤตา หรั่งอุดม 2/9 2019-05-24 15:38:41
19 28179 พนัชกร ตั้งคติธรรม 3/9 2019-05-24 15:38:05
20 30008 ชิตพล เทพน้อย 4/5 2019-05-24 15:36:39
21 27230 ภัณฑิรา รักอู่ 4/7 2019-05-24 15:34:48
22 27197 สิกขศิษฏ์ นิลสระคู 4/11 2019-05-24 15:34:42
23 28594 ธนพร ใจเสมอ 2/2 2019-05-24 15:34:08
24 27158 ชญานิน จำนงค์ 4/7 2019-05-24 15:33:42
25 28676 โสรญา อยู่ยา 2/9 2019-05-24 15:33:24
26 26676 จุฬาลักษณ์ เอี่ยมประเสริฐ 4/11 2019-05-24 15:33:15
27 28593 ณัฐนรีย์ พวงพยอม 2/2 2019-05-24 15:33:10
28 27641 ปริญญา แซ่โค้ว 4/8 2019-05-24 15:32:31
29 28604 วิสุดา จันทร์เกษม 2/2 2019-05-24 15:32:19
30 27432 ณัฐพงศ์ นพคุณ 4/11 2019-05-24 15:32:05
31 30029 นาตารี กลางประพันธ์ 4/8 2019-05-24 15:31:30
32 27205 แคทลียา กรีผล 4/8 2019-05-24 15:29:49
33 28662 จิรภัทร์ วงศ์วิธาน 2/12 2019-05-24 15:29:35
34 30054 ธนกร สุทธิกุล 4/11 2019-05-24 15:29:23
35 27232 สุจิตตรา แสงศรีงาม 4/8 2019-05-24 15:27:27
36 28862 ธิดาชนก ผิวผลาผล 2/7 2019-05-24 15:26:50
37 26783 รวิภา นุชเสียงเพราะ 5/5 2019-05-24 15:26:28
38 27630 สุรพิชญา โลพลพิศ 4/5 2019-05-24 15:26:17
39 27118 น้ำผึ้ง เขียวอ่อน 4/7 2019-05-24 15:24:52
40 28666 ณิชากร รอดบัวทอง 2/7 2019-05-24 15:24:44
41 27622 รุจาภา สายัลวิกสิต 4/5 2019-05-24 15:24:30
42 28671 เพชรดา เหล็กศรี 2/12 2019-05-24 15:23:23
43 27614 พรวิภา อ่อนทรัพย์ 4/8 2019-05-24 15:23:19
44 27620 รัตติยา จันเทพา 4/7 2019-05-24 15:22:32
45 27170 วนิดา เอี่ยมประเสริฐ 4/11 2019-05-24 15:22:05
46 26682 ธีริสรา นันทะโคตร์ 5/5 2019-05-24 15:21:39
47 26782 มณีรินทร์ เอี่ยมประเสริฐ 5/5 2019-05-24 15:21:38
48 28667 ดารารัตน์ หมั่นเสนา 2/14 2019-05-24 15:21:06
49 28670 พัชรพร กิจวัตร 2/12 2019-05-24 15:19:01
50 27109 คทาทอง ทรัพย์ประทุม 4/7 2019-05-24 15:12:29