ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ดนตรีสากล
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ปัญจรัตน์ รัตนโรมพันธ์
2
ศิวาพร ไชยสิทธิ์
3
มติพัฒน์ เชิดสุข
4
โชคชัย ไกรยศ
5
ธีรพงศ์ บุตรแก้ว
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 130
จำนวนที่รับ ม.1 80
จำนวนที่รับ ม.2 80
จำนวนที่รับ ม.3 80
จำนวนที่รับ ม.4 80
จำนวนที่รับ ม.5 80
จำนวนที่รับ ม.6 80
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26713 วิชัย รังษี 5/13 2019-05-31 09:38:37
2 29823 วรกมล เเสงเเก้ว 1/12 2019-05-31 09:33:06
3 29826 ศาสตรา ศรีมุกข์ 1/12 2019-05-31 09:33:05
4 26325 เมธี ประทุม 5/13 2019-05-31 09:31:05
5 28969 สหพัฒน์ นาควิเชียร 2/14 2019-05-30 06:11:45
6 29308 ไชยวัฒน์ ทองสว่าง 2/14 2019-05-29 20:28:59
7 29679 ก้องเดช คล้ายวงษ์ 1/9 2019-05-29 19:19:26
8 29475 กัลยกร จองตะนะ 1/5 2019-05-29 12:54:44
9 29174 มุนิน ยอดมงคล 5/13 2019-05-28 17:45:48
10 27417 มณี ประพันธ์ศิริ 4/13 2019-05-28 17:00:17
11 29800 ลลนา เอี่ยมรัตนโยธิน 1/12 2019-05-28 16:28:44
12 29493 ภัทราภา ทิพยกานนท์ 1/5 2019-05-28 16:26:49
13 29485 ธนัชชา นับประสิทธิ์ 1/5 2019-05-28 16:23:01
14 28385 มัญฑิตา บุญเพ็ง 3/13 2019-05-28 16:20:26
15 28036 วราวัณท์ แก้วดี 3/6 2019-05-28 16:18:05
16 29885 นิรชา เขียวชอุ่ม 1/14 2019-05-28 16:17:47
17 29818 เนติธร เนตรพล 1/12 2019-05-28 16:17:25
18 29356 ปัญญเรศ ธนอภิญญา 1/2 2019-05-28 16:16:35
19 26482 ธาดารัตน์ แตงใหญ่ 5/13 2019-05-28 16:15:07
20 28611 กฤษณะ จันทวัน 2/2 2019-05-28 16:14:48
21 26702 ธนภัทร เต็งการณ์กิจ 5/13 2019-05-28 16:14:40
22 28608 อนันตพร ทรัพยากรณ์ 2/2 2019-05-28 16:14:30
23 26867 ศุภณัฐ พรอุไร 5/13 2019-05-28 16:13:25
24 29813 ฌรงค์ฤทธฺ์ รื่นรมย์ 1/12 2019-05-28 16:13:20
25 25788 จิตธนา ดีสีแก้ว 6/3 2019-05-28 16:11:56
26 28937 กมลชนก วิจิตรเอก 2/12 2019-05-28 16:10:20
27 29812 จักรกฤษณ์ เพิ่มเขตการณ์ 1/12 2019-05-28 16:10:19
28 29891 แพรวพรรณ บัวศรี 1/14 2019-05-28 16:09:40
29 29660 เบญจพร แก้วเขียว 1/9 2019-05-28 16:07:45
30 29617 ธนิษฐา ทิพม่อม 1/8 2019-05-28 16:07:03
31 29611 ฐิตินาถ ดีกาสโตร 1/8 2019-05-28 16:06:33
32 29632 อัญชสา ปานต๊ะระษี 1/8 2019-05-28 16:05:49
33 29613 ณัฐนันท์ สนแก้ว 1/8 2019-05-28 16:05:17
34 29736 ภวดล จารุแสงโชติ 1/10 2019-05-28 16:03:51
35 28074 ดังอธิษฐาน พรพิสิฐไพศาล 3/7 2019-05-28 16:03:08
36 28305 ธนกร เวียงนนท์ 3/11 2019-05-28 15:59:38
37 28573 พีรภาส ชินภัทรภักดีกุล 2/1 2019-05-28 15:58:58
38 29026 บัณฑิตา บุญกระเตื้อง 2/13 2019-05-28 15:57:57
39 29778 ยศภัทร ขันธ์ศิลา 1/11 2019-05-28 15:57:36
40 28821 ชนิภา ทับเนียมนาค 2/10 2019-05-28 15:56:27
41 29771 ธันวา เกิดมีทรัพย์ 1/11 2019-05-28 15:56:22
42 27961 มนัสวิน เกียรติสมชาย 3/4 2019-05-28 15:56:20
43 30093 อนุชา องอาจ 4/13 2019-05-28 15:56:14
44 27895 ภานิชา บุญสมยา 3/3 2019-05-28 15:55:35
45 30090 นวพรรษ ริมใหม่ 4/13 2019-05-28 15:55:33
46 27907 ธนกร รุ่งเมฆารัตน์ 3/3 2019-05-28 15:55:25
47 29773 พีรพัฒน์ คงอยู่ดี 1/11 2019-05-28 15:55:23
48 28566 สุวิมล คณโฑทอง 2/1 2019-05-28 15:55:22
49 28884 ธนมงคล จอมพระ 2/15 2019-05-28 15:55:02
50 28345 กฤษฎา อุบลเม้า 3/12 2019-05-28 15:54:47
51 28722 อรุณีประภา ภิทองคำ 2/8 2019-05-28 15:54:23
52 29393 ณัฐวรา เอาะน้อย 1/3 2019-05-28 15:54:19
53 25527 สหรัถ เชยกลิ่น 6/8 2019-05-28 15:53:21
54 25520 ธวัชชัย ศิริมงคล 6/11 2019-05-28 15:52:20
55 29427 วรโชติ ทวีกิจเจริญชัย 1/3 2019-05-28 15:52:04
56 29184 จันทัปปภา ตะคามจันทร์ 5/4 2019-05-28 15:49:18
57 25735 เอกนรินทร์ ลายเงิน 6/10 2019-05-28 15:48:24
58 28139 รสา โภคะ 3/8 2019-05-28 15:46:49
59 26023 พรพิพัฒน์ เจือจันทร์ 6/10 2019-05-28 12:38:18
60 25838 กัลยารัตน์ พละเสน 6/11 2019-05-28 12:37:33
61 25852 ภัทรสร ภควัตวัฒนา 6/11 2019-05-28 12:33:18
62 28823 ฐิติมา แย้มยิ้ม 2/3 2019-05-28 12:14:11
63 30083 สาธิตา ทัศเกิด 4/13 2019-05-28 12:12:11
64 27986 ประดับดาว ไวภูษา 3/5 2019-05-28 12:10:38
65 26820 จุฑามาศ เย็นจัตุรัส 5/10 2019-05-28 12:10:23
66 28042 สุทธิดา แสงสว่างวัฒนะ 3/6 2019-05-28 12:09:11
67 27852 ยลลดา เฟื้องสุคนธ์ 3/2 2019-05-28 12:07:13
68 30087 ณิชพน จัตวัฒนกุล 4/13 2019-05-28 12:06:00
69 27220 เบญจวรรณ เชียงน้อย 4/7 2019-05-28 12:05:41
70 27854 ลลนา เรืองฤทธิ์ 3/2 2019-05-28 12:04:32
71 30079 ปวิชญา ชาลีเครือ 4/13 2019-05-28 12:02:13
72 30081 พัชราภรณ์ ความดี 4/13 2019-05-28 12:01:35
73 27315 ภาริณี ศุภชิตกิจ 4/13 2019-05-28 11:53:26
74 27117 นภัสนันท์ บุญประกอบ 4/13 2019-05-28 11:52:57
75 27610 บุญญขวัญ คำใฮ 4/13 2019-05-28 11:52:22
76 28655 เรณุพัฒน์ สุวิชัย 2/8 2019-05-28 11:26:01
77 29117 ธีรชาติ แก้วเกตุ 2/4 2019-05-28 11:24:50
78 29385 กุลภัสสร์ บุญศรี 1/3 2019-05-28 11:04:47
79 28980 ชญาดา เชื้อพรมมา 2/15 2019-05-24 15:35:47
80 28656 เรวัฒน์ แปลงไร่ 2/3 2019-05-24 15:35:26
81 29482 ณัฐธิดา ศรีเพ็ชร์ 1/5 2019-05-24 15:35:14
82 28689 ปิยะทัส ปานนอก 2/9 2019-05-24 15:34:31
83 28981 ชมพูนุท สุขพวง 2/14 2019-05-24 15:34:01
84 28978 เกวลิน ภาคสังข์ 2/12 2019-05-24 15:33:10
85 28985 เบญจมาศ ยังเปรมปรี 2/6 2019-05-24 15:32:44
86 27928 เนตรชนก อุ่มวงศ์ 3/4 2019-05-24 15:31:30
87 29574 ศิริจันทร์ ภมร 1/7 2019-05-24 15:31:18
88 29694 ศิริศักดิ์ อุปสุข 1/9 2019-05-24 15:31:00
89 29960 เอกรัตน์ ขำหนู 1/15 2019-05-24 15:31:00
90 29691 ภัคพล สินธุ์ขาว 1/9 2019-05-24 15:30:59
91 27918 กัญญารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3/4 2019-05-24 15:30:32
92 28398 ชินวัตร วงศ์หรดี 3/13 2019-05-24 15:29:00
93 28412 ภัทรชนน บุญแจ่ม 3/13 2019-05-24 15:26:35
94 27867 พลพลีก์ กาญจนัษฐายี 3/2 2019-05-24 15:26:15
95 28683 ธนธร สีระสา 2/14 2019-05-24 15:26:08
96 28400 ณพนธ์ ทองกุลศิริ 3/13 2019-05-24 15:25:47
97 28816 เหินฟ้า เจริญอินทร์ 2/14 2019-05-24 15:25:42
98 28408 ปัณณวิชญ์ ดีเลิศ 3/13 2019-05-24 15:24:49
99 28701 กัลยา จอยกระโทก 2/10 2019-05-24 15:21:20
100 28402 ณัฐภูมิ มลาชู 3/13 2019-05-24 15:19:02
101 28415 ศุภวิชญ์ กองทอง 3/13 2019-05-24 15:18:32
102 28807 พรชัย สุพรรรณเนียม 2/11 2019-05-24 15:14:22
103 29085 วรโชติ สุนาการ 2/11 2019-05-24 15:12:13
104 28452 ภัทรมล สายแขม 6/5 2019-05-24 15:07:31
105 28451 พุทธิดา แซ่ลี้ 6/5 2019-05-24 15:06:39
106 28406 ธีรศักดิ์ คุณศิลป์ 3/13 2019-05-24 15:06:21