ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม การละคร
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
มัณฑนา สอนคำมี
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 50
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25782 อาทิตย์ สิทธิเสถียร 6/11 2019-05-31 12:31:06
2 28543 ณัตดนัย มณีเกิด 4/9 2019-05-31 12:30:23
3 25842 ฐิติพร วงษ์เนตร 6/11 2019-05-31 08:43:54
4 25644 ณัชชา กลิ่นจัตุรัส 6/11 2019-05-31 08:38:35
5 25897 ทิพย์วรินทร์ หาญมนตรี 6/4 2019-05-30 20:16:35
6 25906 พรนภา ใจสม 6/10 2019-05-30 20:16:05
7 25905 พรธิดา แฟงภิรมณ์ 6/11 2019-05-30 20:15:27
8 25904 ปิยธิดา มณีเกิด 6/11 2019-05-30 20:14:41
9 25687 ขวัญเรือน ปานม่วง 6/5 2019-05-30 10:07:48
10 25728 วันชัย วารี 6/9 2019-05-30 09:52:10
11 28591 ฐาปณีย์ สุวรรณกลาง 2/2 2019-05-30 09:41:51
12 28490 กิตตินัย เจริญสุข 6/10 2019-05-30 09:35:34
13 25723 ภานุวัชร ศิลานิล 6/10 2019-05-30 09:34:31
14 28609 อรปรียา ไชยชนะ 2/2 2019-05-30 09:33:24
15 25647 ธันยาภรณ์ สีวังลาศ 6/11 2019-05-29 19:47:16
16 25729 วีรภาพ ศิลารัตน์ 6/10 2019-05-28 12:52:24
17 28602 มุทิตา ส่งศักดิ์ชัย 2/2 2019-05-28 12:52:17
18 28606 ศศิร์อร ธรรมนู 2/2 2019-05-28 12:51:54
19 28495 ฉัตรตระการ สร้อยทอง 6/11 2019-05-28 12:49:27
20 25658 ลลิตา เกตุแก้ว 6/11 2019-05-28 12:47:57
21 25699 มนัสนันท์ ชัยปัญญา 6/11 2019-05-28 12:47:15
22 27008 วัฒนา บุญนะ 6/11 2019-05-28 12:47:04
23 25695 พรรณษา พูลธนะ 6/11 2019-05-28 12:47:00
24 26489 กัญญาภัทร ชูวาลา 5/11 2019-05-28 12:46:58
25 25801 เบญญาภา เเหลมเพ็ชร 6/11 2019-05-28 12:46:42
26 26047 ปิยวรรณ มังกรแก้ว 6/11 2019-05-28 12:46:09
27 26487 พรชิตา โพธิมาตย์ 5/11 2019-05-28 12:46:05
28 25708 อุทุมพร สุนทรการันต์ 6/11 2019-05-28 12:46:02
29 26055 วรรณษา ดำรงดี 6/11 2019-05-28 12:45:58
30 25701 ยศวดี บัวผัน 6/10 2019-05-28 12:44:56
31 25691 น้ำทิพย์ ชุติมา 6/10 2019-05-28 12:44:50
32 26448 มนัสวี ภาคำ 5/11 2019-05-28 12:44:46
33 25696 พลอยวรินทร์ แป้นกลัด 6/11 2019-05-28 12:44:18
34 25698 มณีกาญจน์ แควสินธุ์ 6/11 2019-05-28 12:43:19
35 25693 บัณฑิตา เสือเอก 6/11 2019-05-28 12:43:17
36 25703 วริศรา บุดดาเคย 6/11 2019-05-28 12:43:09
37 28499 หทัยรัตน์ คงสิทธิ์ 6/11 2019-05-28 12:42:53
38 26997 ชามาวีร์ วีระพงศ์ยุติธ์ 6/11 2019-05-28 12:42:47
39 25752 ปภัสร ธารชัยสุข 6/11 2019-05-28 12:42:39
40 25732 สุเมธ จันทร์คณาโชค 6/11 2019-05-28 12:42:06