Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Dream Team
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาวกนกพรรณ ศรีแย้ม
วัตถุประสงค์ -
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม -
ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 28520 จิรภิญญา สร้อยประเสริฐ 3/2
2 28519 กวินธิดา อัง 3/2
3 26302 สุวนันท์ แสงทิม 3/2
4 26294 วิภาวี ศรีเงิน 3/2
5 26496 สิรินดา ภู่ตุ่ม 3/6
6 26486 ปรายฟ้า จั่นทอง 3/6
7 27349 สหรัฐ เข็มขาว 2/7
8 27351 อธิษฐาน สุขสังข์ 2/7
9 27464 ภัสวรรณ ดัสกร 2/10
10 27329 ชนะภัย มีเครือ 2/7
11 26652 ธีรเดช บุญยม 3/9
12 26489 กัญญาภัทร ชูวาลา 3/6
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th