ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สร้างสรรค์งานกระดาษ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
หทัยธร กิจศิลป์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29600 สกล วิบูลย์ธนากุล 1/7 2019-05-31 11:32:33
2 28888 ภูผา จำปาป่า 2/7 2019-05-24 16:02:42
3 28890 ศรัณย์ ดาวเรือง 2/9 2019-05-24 15:55:59
4 28815 สุกฤษฏิ์ แสงทอง 2/14 2019-05-24 15:53:55
5 30113 ภาวี ทุมมาเกิด 1/4 2019-05-24 15:50:41
6 29123 พลากร สมบัติมา 2/12 2019-05-24 15:47:56
7 29053 ศรีพิพัฒน์ ศุกรปัณฑร 2/13 2019-05-24 15:44:13
8 29036 ศรัณยา รักษามั่น 2/13 2019-05-24 15:43:42
9 28870 ภัทรวดี แสงทอง 2/7 2019-05-24 15:41:56
10 28889 รัฐศาสตร์ ไวยเนตร 2/12 2019-05-24 15:41:46
11 29803 ศรวณีย์ ทรัพย์เพชร 1/12 2019-05-24 15:41:42
12 28787 ปาณิสรา อิ่มสมบูรณ์ 2/14 2019-05-24 15:40:32
13 28863 นุชันชา ดีช่วย 2/12 2019-05-24 15:40:05
14 28860 ณัฏฐณิชา โพธิ์ศรี 2/14 2019-05-24 15:37:47
15 29023 ธนภรณ์ หลักศิลา 2/13 2019-05-24 15:31:27
16 29797 พัชรพร พงษ์พันธุ์เลิศ 1/12 2019-05-24 15:31:15
17 29022 ณัฐฐิญา พรกมลจงวัฒน์ 2/13 2019-05-24 15:31:03
18 29019 จินตนาพร โพธิกัณหะ 2/13 2019-05-24 15:29:06
19 29024 นัชชา ก้องโสตร์ 2/13 2019-05-24 15:29:04
20 29021 ญาณิศา นิยม 2/13 2019-05-24 15:27:01
21 29016 กรรณิการ์ สุขสารดิษฐ 2/13 2019-05-24 15:21:54
22 28372 ฐิตาภา เครื่องพันธ์ 3/13 2019-05-24 15:21:28
23 28383 ปิยะพร ดีนาน 3/13 2019-05-24 15:20:44
24 28384 พิชญาพร ไชยฤกษ์ 3/13 2019-05-24 15:17:30
25 28367 กมลวรรณ ชัยนรินทร์ 3/13 2019-05-24 15:16:01
26 28375 ธนพร เข็มแก้วมะลี 3/13 2019-05-24 15:11:53