ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Cover Dance ม.ปลาย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
อมรรัตน์ ปิ่นป้อง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27515 ศุภวรรณ ศรีชัย 4/14 2019-05-31 09:02:25
2 30041 วรรณรดา กะการดี 4/9 2019-05-28 13:39:06
3 27163 พรพิมล ผิวผ่อง 4/4 2019-05-28 12:43:14
4 27190 นราธรณ์ ดวงน้อย 4/10 2019-05-28 12:42:17
5 27165 พิมมาดา คงนนท์ 4/4 2019-05-28 12:41:39
6 30040 วชิรภรณ์ เอี่ยมเดช 4/9 2019-05-28 12:33:32
7 30039 ภัครวดี เมืองปัญญา 4/9 2019-05-28 12:31:45
8 27215 นภัสสร นวมวิจิตร 4/9 2019-05-28 12:28:29
9 27519 สุมลฑา สุเนตร์ 4/7 2019-05-28 12:16:43
10 27522 อัฐภิญญา ชุ่มมงคล 4/7 2019-05-28 12:16:17
11 27509 พัชรมัย แสงหยกกุล 4/9 2019-05-28 12:11:54
12 29991 ชฎาพร รักษาภายใน 4/4 2019-05-28 12:09:50
13 27502 จุฑารัตน์ ขันตีสา 4/9 2019-05-28 12:09:40
14 27156 กรชนก วงษ์แก้ว 4/9 2019-05-28 12:09:20
15 27521 อภิสรา จัยสิน 4/9 2019-05-28 12:09:16
16 27274 อนุรดี ทวีฤทธิ์ 4/9 2019-05-28 12:04:34
17 30037 ธินัดดา แซ่เจี่ย 4/9 2019-05-28 12:04:30
18 27547 ชนาภา บุญสมบัติ 4/9 2019-05-28 12:04:06
19 30036 ดณิสรา อัครณณท์ 4/9 2019-05-28 12:04:02
20 29993 ญาณิศา โฮ 4/4 2019-05-28 12:01:24