ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Cover Dance ม.ต้น
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
อรัญญา พิมพ์ไทย
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29847 ภคพร รัตนพลแสน 1/13 2019-05-28 18:52:52
2 29892 วรดา ทุมทา 1/14 2019-05-28 18:51:15
3 29369 วริษา อยู่เจริญ 1/2 2019-05-28 13:02:27
4 29352 ชนากานต์ พินิสสอน 1/2 2019-05-28 13:01:35
5 29361 พัชรนันท์ ไชยกวีพันธ์ 1/2 2019-05-28 13:00:03
6 29357 ปัณฑารีย์ เนื่องจากนาค 1/2 2019-05-28 12:59:29
7 29328 อรรัมภา ท่าดี 1/1 2019-05-28 12:13:54
8 29893 วรัทยา เบี้ยงาม 1/14 2019-05-28 12:09:39
9 29383 สิรดนัย นาคไทย 1/2 2019-05-28 12:09:23
10 29624 พิมพ์นภัส ปัทมารัตน์ 1/8 2019-05-28 12:03:56
11 29626 รุจิรดา โกรัตน์ 1/8 2019-05-28 12:03:11
12 29831 กรรณิการ์ มุสิกชาติ 1/13 2019-05-28 12:01:40
13 29610 ฐานิสร ปันชัยสงค์ 1/8 2019-05-28 12:00:52
14 29359 ปาริชาติ น้อยสุทธิ์ 1/2 2019-05-28 11:59:13
15 29609 จุฑามาศ แต้มงาม 1/8 2019-05-28 11:58:20
16 29353 นภศรณ์ คุ้มสนิท 1/2 2019-05-28 11:57:52
17 29354 นัทธมน ฐานิตสิริ 1/2 2019-05-28 11:56:58
18 29358 ปานรดา มีศรีสุข 1/2 2019-05-28 11:56:37
19 29371 สวิตตาพร สุดแดน 1/2 2019-05-28 11:55:53
20 29372 สิรินญา สังข์สกุล 1/2 2019-05-28 11:54:40