ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม อ่านเสริมเพิ่มปัญญา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ทิพวรรณ อิ่มวิเศษ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29302 พรชิตา สุจิรทรัพย์ 2/5 2019-05-27 17:40:51
2 28846 ปัณณวิชญ์ พูลประสาตร 2/5 2019-05-27 06:41:29
3 26256 พียดา เกลี้ยงเกลา 5/2 2019-05-24 22:50:54
4 29103 ปุณญพร มีโรจน์ 2/14 2019-05-24 18:13:28
5 28924 จิรายุทธ ผดุงกิจเกษม 2/5 2019-05-24 16:06:47
6 28925 ณัฐชนน โชคผดุงทรัพย์ 2/5 2019-05-24 16:05:22
7 28688 ปัญญวัฒน์ บุญประกอบ 2/9 2019-05-24 15:49:46
8 28679 คีนภัค เล่งใจ 2/9 2019-05-24 15:47:35
9 28693 ศุภณัฐ มะลิทอง 2/9 2019-05-24 15:46:38
10 27356 กาญจนา ทำชารี 4/2 2019-05-24 15:38:23
11 29980 กมลชนก ศรีพนม 4/3 2019-05-24 15:35:44
12 26586 เนตรชนก สังข์ทองจีน 5/4 2019-05-24 15:32:12
13 26845 ธัญญภัสร์ มะวงศ์ษา 5/7 2019-05-24 15:30:59
14 26588 ปิยธิดา เอี่ยมสะอาด 5/3 2019-05-24 15:28:08
15 26594 มธุรดา รบกล้า 5/3 2019-05-24 15:27:57
16 29158 ดวงชนก สิริสุระกานนท์ 5/2 2019-05-24 15:25:43
17 26589 พณิดา เหล่าทองสาร 5/2 2019-05-24 15:25:06
18 27365 ทิพยนันท์ ศิริพรม 4/3 2019-05-24 15:25:00
19 26583 ดวงใจ บุญชนะโชติ 5/2 2019-05-24 15:21:05
20 26335 ทาริกา สูญราช 5/2 2019-05-24 15:19:50
21 29981 ญาณิศา เลิศแก้วศรี 4/3 2019-05-24 15:17:40
22 26778 พิชญ์สินี วิจิตรจันทร์ 5/7 2019-05-24 15:05:59
23 26338 นาขวัญ หลงสกุล 5/7 2019-05-24 15:01:57