ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม รักการออม
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นิรมล แพงวิเศษ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29399 วรีรจ กระเป๋าทอง 1/3 2019-05-27 09:30:40
2 29744 ชุติมา ชัยหมก 1/11 2019-05-27 07:45:28
3 29700 ชลธิดา เบ้าเคลือบ 1/10 2019-05-26 16:17:39
4 29929 พิชชาภา ไทยช้อย 1/15 2019-05-26 16:14:48
5 29576 อนุสรา แย้มชุมพร 1/7 2019-05-25 22:26:15
6 29935 สวิตตา อรรคมูล 1/15 2019-05-25 14:55:15
7 29496 สุนิสา สมบูรณ์ศิริสกุล 1/5 2019-05-25 14:37:23
8 29786 กัลยานาถ ศิริบาล 1/12 2019-05-24 22:55:50
9 29398 วราศิริ ประทุมทอง 1/3 2019-05-24 19:33:04
10 29395 พิชญ์สินี ปีมัง 1/3 2019-05-24 19:32:58
11 29490 พรชนก จุ้ยม่วงศรี 1/5 2019-05-24 19:10:17
12 29807 เสาวลักษณ์ ภิญญะวัย 1/12 2019-05-24 18:42:42
13 29492 พัชราวดี มาตา 1/5 2019-05-24 18:33:47
14 29623 พรพรรณ คล่องการ 1/8 2019-05-24 17:58:17
15 28691 ยศกฤต ยมมูล 2/14 2019-05-24 17:12:01
16 29535 วรรณษา บุญทิคำ 1/6 2019-05-24 16:42:37
17 29819 ปภาวิชญ์ ดีสวัสดิ์ 1/12 2019-05-24 16:40:20
18 29131 สุภัทรชัย เกิดสูง 2/13 2019-05-24 16:24:46
19 29049 ธนกร นาคดี 2/13 2019-05-24 16:20:08
20 28648 ธนาคิม ชูชื่น 2/10 2019-05-24 16:03:51
21 29805 สิริษา สถาผล 1/12 2019-05-24 16:00:06
22 29934 ศิรดา ชูม่วง 1/15 2019-05-24 15:52:27
23 29921 ณัฐธิชานันท์ ชัยชุมพร 1/15 2019-05-24 15:45:58
24 29709 ปวีณ์สุดา สุทธิสนธิ์ 1/10 2019-05-24 15:31:07