Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม เสวนาภาษาวิทยาศาสตร์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นายยุทพลธ์ สีสันต์
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 28456 กุลิศรา คนหาร 4/6
2 25816 อัสรีนา ดาวนีย์ 4/6
3 26062 อรอุมา รวยลาภ 4/5
4 25989 ณัชชา นุ่มพันธ์ 4/11
5 26046 ปทิตตา น้อยสุทธิ์ 4/6
6 26059 สุวีรยา โลพลพิศ 4/6
7 26055 วรรณษา ดำรงดี 4/11
8 26042 ดวงกมล บุญฤทธิ์ 4/6
9 26040 ณัฐธิดา มะลิลา 4/8
10 26039 จิราภา ภู่ถนนนอก 4/4
11 26056 วันวิสาข์ จันที 4/2
12 26049 พิยดา พรอยมุข 4/11
13 26038 เกตุสุดา รุ่งแสง 4/2
14 26064 อินทิรา ใจเย็น 4/2
15 26082 สาริน สุทธิยาพิวัฒน์ 4/11
16 26045 เนตรน้ำทิพย์ บูรณะ 4/4
17 26048 พิมพ์ชนก ภักดี 4/6
18 26041 ณัฐวิภา พินดิษฐ์ 4/3
19 26061 อรสา สถาผล 4/11
20 28445 ณัฎฐณิชา ก้านบัว 4/4
21 27008 วัฒนา บุญนะ 4/11
22 26050 พิมพ์พิศา เอฬกานนท์ 4/3
23 28449 ภาวิตา พึ่งบางกรวย 4/4
24 27001 วิษณุ อัศวมนตรีกุล 4/4
25 25822 จักรกฤษณ์ แสงทอง 4/4
26 26047 ปิยวรรณ มังกรแก้ว 4/11
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th