ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม แข่งขันเกม STEM
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ภาสกร ภาคอัต
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29605 อภิวัฒน์ เเก้วไพฑูรย์ 1/7 2019-05-24 15:45:35
2 29306 กชกร แสงรีย์ 2/5 2019-05-24 15:44:21
3 28904 ณัฐกมล เหมืองเเก้ว 2/10 2019-05-24 15:43:45
4 28964 เพ็ชร์แท้ บุญส่ง 2/11 2019-05-24 15:43:43
5 29074 ธนวัฒน์ เรืองพัชราภรณ์ 2/11 2019-05-24 15:42:58
6 29090 สันต์ธร มาศพัฒนศักดิ์ 2/11 2019-05-24 15:42:57
7 29067 สุภิญญา งามนิจ 2/11 2019-05-24 15:42:47
8 29080 ภัทรพล วะเท 2/11 2019-05-24 15:42:21
9 29001 นฤเบศ นิมิตไพฑูรย์ 2/12 2019-05-24 15:42:13
10 29585 ธณารินทร์ โป๊ะแก้ว 1/7 2019-05-24 15:41:59
11 29957 สิปปกร อำนาจ 1/15 2019-05-24 15:38:37
12 29305 ธีรภัทร วงศ์เพ็ง 2/6 2019-05-24 15:32:36
13 25974 นิธิ เจริญจันทร์ 6/6 2019-05-24 15:31:47
14 28883 ธนเดช อำพันศรี 2/9 2019-05-24 15:30:58
15 29464 พสิษฐ์ หวานจินดา 1/4 2019-05-24 15:30:55
16 25470 ณรงค์รัชต์ ขัตติยะบุตร 6/1 2019-05-24 15:29:51
17 28880 ณัฐกานต์ แป้นโพธิ์ 2/15 2019-05-24 15:28:22
18 29904 ณัฐวุฒิ เปล่งศรี 1/14 2019-05-24 15:27:08
19 28851 วีรภัทร ครุฑบางยาง 2/8 2019-05-24 15:26:36
20 29459 ธนดล เขียวงามดี 1/4 2019-05-24 15:24:31
21 28808 พฤทธิกาน นาวารัตน์ 2/9 2019-05-24 15:22:08
22 29733 พนธกร เพียรเก็บ 1/10 2019-05-24 15:21:05
23 28796 คมชาญ ยิวคิม 2/14 2019-05-24 15:18:38
24 27037 ณภัทร ประเทศา 4/1 2019-05-24 15:18:32
25 28957 เจริญวิทย์ กุลธาโร 2/15 2019-05-24 15:13:23