Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สอวน.เคมี
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นายสกลศักดิ์ มหาพรหม
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27656 มาลิตา ไทยประดิษฐ์ 5/1
2 27655 มนัสชนก พรมมา 5/1
3 27650 ทีน่า เล็กเงาดี 5/1
4 24704 มัลลิกา สั่งสอน 5/1
5 26277 วรุณพร อินทรชะนะ 3/1
6 24686 กันย์ชิสา จันทร์ดิษฐ์ 5/1
7 27658 ศุภาวรรณ ภูขะมา 5/1
8 27097 นรวิชญ์ กันตพิชญ์สิทธิ์ 2/2
9 27665 ธนภัทร เฉลิมแสน 5/1
10 25099 สรวิชญ์ พละศักดิ์ 5/1
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th