ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม หมอภาษานะจ๊ะ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
รัชชานนท์ เฟื่องบุญ
2
อมรรัตน์ ปิ่นป้อง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27045 วริศรา ทะสะระ 4/1 2019-05-24 16:26:44
2 27047 สุชาวดี นนอาสา 4/1 2019-05-24 16:26:26
3 28217 กนกวรรณ หมื่นสุข 3/10 2019-05-24 16:16:26
4 26387 พิชชากร รัตนสุวรรณธาดา 5/5 2019-05-24 15:54:36
5 26433 ณัฏฐณิชา บุญรอด 5/5 2019-05-24 15:30:03
6 29195 วัสฎากร บัวลำพอง 5/5 2019-05-24 15:26:17
7 29190 กมลชนก ศรีบุญเรือง 5/5 2019-05-24 15:25:14
8 26630 เบญญาภา ม่วงแก้ว 5/5 2019-05-24 15:23:58
9 29189 กชกร ภิรมย์กิจ 5/5 2019-05-24 15:20:38
10 29194 ปานเลขา พิมพาชะโร 5/5 2019-05-24 15:19:47
11 26638 ลลิดากร ธนะนิมิตร 5/5 2019-05-24 15:19:37
12 29191 กัญญาภรณ์ จั่นเพ็ชร์ 5/5 2019-05-24 15:19:16
13 26637 รุ่งรัตน์ นุ้ยบรรพต 5/5 2019-05-24 15:16:08
14 26641 สุธาสินี วงษ์ภู่ 5/5 2019-05-24 15:02:20