ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สังคมพาเพลิน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สายสุนีย์ หนูแสง
2
อุมาพร ดีสารพรรณ์
3
สุพัตรา ไพบูลย์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29651 อลงกรณ์ ขุนศรี 1/8 2019-05-27 06:56:00
2 29820 ปิยพัฒน์ เอี่ยมเสริม 1/12 2019-05-24 19:36:02
3 30045 อภิญญา อินทร์ทอง 4/10 2019-05-24 17:40:43
4 29759 อนงค์นาฎ อนุภาพ 1/11 2019-05-24 16:21:50
5 29530 พรสินี ทองสว่าง 1/6 2019-05-24 16:01:21
6 26602 สินีนาถ สาพา 5/4 2019-05-24 15:26:37
7 26577 ชมพูนุท ยอดระบำ 5/4 2019-05-24 15:25:59
8 29311 ชนาภา ภู่เปี่ยม 5/3 2019-05-24 15:21:42
9 29172 บวรลักษณ์ สีดี 5/3 2019-05-24 15:19:21
10 26593 ภัทรมน จันทร์คำ 5/3 2019-05-24 15:14:50
11 26600 วรรณพร อยู่ผาสุข 5/3 2019-05-24 15:13:24
12 26575 จิตธนา จงจิตต์ 5/2 2019-05-24 15:12:31
13 26579 ชุติมาภรณ์ ชมมณฑา 5/3 2019-05-24 15:07:34