Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชำนาญ
2
นางบุษยา การสามารถ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26933 พชรพร ทองปลิว 6/6
2 26232 ปิยะธิดา ตันเจริญ 6/6
3 27778 จินต์จุฑา นรสิงห์ 6/4
4 24494 กัญญาภัค แจ้งภัย 6/4
5 26936 สุรางคณา ม้อยจังหาร 6/6
6 24062 นฤเนตร กล้าดี 6/4
7 26924 ธมนวรรณ โสพันธ์ 6/4
8 24368 แนน ขาวเจริญรุ่งโรจน์ 6/4
9 24379 สุพัตรา กระจ่างศรี 6/4
10 26018 ธีรภัทร ฮามวงศ์ 4/8
11 27005 แก้วตา ไชยนันทน์ 4/8
12 24444 อธิบดี จินตนานุรักษ์ 6/5
13 27550 ณัฐธิชา จันทร 2/12
14 27568 อาริญญา ไชยพรหม 2/12
15 27558 พรกนก เดชช่วย 2/12
16 28539 สิริพร ทองอุไร 6/4
17 28538 ชลธร เทวะเส 6/4
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th