ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สะพานสู่ฝัน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ปวริศา ดิษฐวิบูลย์
2
ฐิตารีย์ ยุพา
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 75
จำนวนที่รับ ม.1 50
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25798 บุณยานุช เปรื่องอารมณ์ 6/2 2019-05-28 16:26:06
2 25547 นวภัส วิจิตรพงษา 6/2 2019-05-28 15:58:58
3 28443 สัณหณัฐ เหมะธุลิน 6/3 2019-05-28 15:54:07
4 25548 ประกายรุ้ง ปักษิณ 6/2 2019-05-28 15:53:00
5 25558 รชนีกร กล่อมเชื้อ 6/2 2019-05-28 15:52:26
6 25545 นภัสสร สังข์พันธ์ 6/3 2019-05-28 15:51:48
7 25542 กุลชญา ปภามานะน่วม 6/3 2019-05-28 15:49:27
8 25813 สวนิยา สุขศาสตร์ 6/2 2019-05-28 12:53:13
9 26045 เนตรน้ำทิพย์ บูรณะ 6/4 2019-05-28 12:52:43
10 25638 กุลิสรา ภาชนะวรรณ 6/4 2019-05-28 12:52:00
11 28449 ภาวิตา พึ่งบางกรวย 6/4 2019-05-28 12:51:14
12 25689 ธมลวรรณ สมมัง 6/4 2019-05-28 12:50:12
13 25995 ภัทรติพร ถนอมวำ 6/4 2019-05-28 12:49:38
14 30111 ศิริธิดา เดชดี 5/6 2019-05-28 12:34:40
15 25807 พิพพาลี สิทธิวัง 6/2 2019-05-28 12:24:25
16 25907 เพียงขวัญ ขำแจ้ง 6/4 2019-05-28 12:20:40
17 25887 กนกวรรณ คล้ายสุวรรณ 6/4 2019-05-28 12:20:39
18 28432 สายสุนีย์ ทับทิมเทศ 6/2 2019-05-28 12:13:55
19 25996 วิจิตตรา ศาสตร์ประเสริฐ 6/2 2019-05-28 12:12:17
20 25898 ธัญญชนก ดิษฐสอน 6/2 2019-05-28 12:11:51
21 25910 วรรณา มู่สิก 6/2 2019-05-28 12:08:56