ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ศิลปะ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วิเทศ โพธิ์ทอง
2
ทรงพล เมืองคำ
3
ธนาธร บุตรศรีด้วง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 75
จำนวนที่รับ ม.1 50
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29236 ภัทรวดี บานเเย้ม 5/9 2019-05-24 15:25:43
2 30007 สิริมนต์ เตระชทัด 4/5 2019-05-24 15:25:26
3 27501 ขวัญข้าว ลือลาภ 4/2 2019-05-24 15:25:19
4 26529 ณัฏฐณิชา ธรรมวัฒนะ 5/5 2019-05-24 15:25:01
5 28251 สุวพัชร เขียวชอุ่ม 3/10 2019-05-24 15:24:59
6 26298 สุชาดา จูเกตุ 5/8 2019-05-24 15:24:16
7 26774 นิรฌา บุญม่วง 5/6 2019-05-24 15:24:16
8 28916 มนัสวี จำปาศรี 2/8 2019-05-24 15:24:16
9 26624 ชลดา นำประดิษฐ 5/9 2019-05-24 15:24:15
10 29836 ณัชชานันท์ สาขะยัง 1/13 2019-05-24 15:24:12
11 28266 สุรพัชร์ บุตรศรีด้วง 3/10 2019-05-24 15:24:10
12 27503 ทิพย์กัญญา ทองโสภณ 4/11 2019-05-24 15:24:09
13 27892 พิมพ์มาดา มงคลเพิ่มลาภ 3/3 2019-05-24 15:23:54
14 29997 วิชญาดา มงคลชัย 4/4 2019-05-24 15:23:39
15 26726 ณัฐนิชา เจียรวรากุล 5/4 2019-05-24 15:23:26
16 28232 ทิฆัมพร ดะมาลี 3/10 2019-05-24 15:23:26
17 29855 ศิริลักษณ์ ศรีกุตา 1/13 2019-05-24 15:23:11
18 26535 พัชรินทร์ พรมพูล 5/5 2019-05-24 15:23:08
19 26440 บัณฑิตา ประสงค์ 5/6 2019-05-24 15:23:08
20 27377 วิรัลยา เชื้อตี่ 4/5 2019-05-24 15:22:53
21 29205 ธนกฤษ กองทอง 5/6 2019-05-24 15:22:49
22 27574 ชัยสิทธิ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 4/13 2019-05-24 15:22:47
23 26740 รุจิรัตน์ ทรัพย์เจริญ 5/4 2019-05-24 15:22:03
24 29985 พิยดา ชมสนธิ์ 4/3 2019-05-24 15:22:01
25 30050 ปนัดดา บุญศรีรัมย์ 4/11 2019-05-24 15:21:36
26 29009 วัชรพล จันทร์แจ่ม 2/7 2019-05-24 15:21:34
27 26849 อภิสรา เพชรภิโรม 5/4 2019-05-24 15:20:59
28 28703 เกศเกล้า เรื่อศรีจันทร์ 2/3 2019-05-24 15:20:59
29 29171 นันท์นภัส บุญมี 5/3 2019-05-24 15:20:12
30 27512 พีระพร เครือหงษ์ 4/11 2019-05-24 15:20:08
31 28018 กมลชนก คชรักษ์ 3/6 2019-05-24 15:19:51
32 26652 ธีรเดช บุญยม 5/6 2019-05-24 15:19:13
33 30006 วิชญา ก้องโสตร์ 4/5 2019-05-24 15:19:03
34 26693 วันเพ็ญ แซ่อึ้ง 5/4 2019-05-24 15:19:02
35 29000 ธนวัฒน์ สุขคีรี 2/9 2019-05-24 15:18:14
36 26435 ณัฐธิดา จึงบุญญทวี 5/2 2019-05-24 15:17:39
37 26684 นิรรินทร์ ไทยเจริญพร 5/4 2019-05-24 15:17:12
38 29200 พรนิชา ฉิมเครือวัลย์ 5/6 2019-05-24 15:16:59
39 29177 สุภาวรรณ ศรีวิจา 5/3 2019-05-24 15:16:45
40 28034 ภัทรดา คนซื่อ 3/6 2019-05-24 15:15:55
41 26675 จีระรินทร์ นาคน้อย 5/6 2019-05-24 15:15:29
42 29089 สถาพร บุญศรี 2/6 2019-05-24 15:14:45
43 27989 พิชามญชุ์ เพ็ชร์นิล 3/5 2019-05-24 15:14:26
44 29115 ธนากร เทียนสู 2/9 2019-05-24 15:14:21
45 27998 สุพรรษา ศรีคล้ำ 3/5 2019-05-24 15:14:19
46 27973 จันทิมา บำรุงเมือง 3/5 2019-05-24 15:14:08
47 27370 นันทิชา โพธิ์แก้ว 4/5 2019-05-24 15:14:07
48 28028 ธัญญ่า ใจเปี่ยม 3/6 2019-05-24 15:13:40
49 28254 กันต์กวี สายบัว 3/10 2019-05-24 15:13:25
50 27981 ณีรนุช สวรรคโลก 3/5 2019-05-24 15:13:18
51 26636 มัณฑิตา ยอดทองคำ 5/8 2019-05-24 15:13:01
52 27874 คริศฐา มาตวงศ์ 3/3 2019-05-24 15:12:40
53 29187 วรรณารักษ์ อุไรวรณ์ 5/4 2019-05-24 15:12:38
54 26444 ปิยมาภรณ์ นาธงชัย 5/3 2019-05-24 15:12:20
55 26687 ปพัชญา ธูปบูชา 5/3 2019-05-24 15:12:20
56 26294 วิภาวี ศรีเงิน 5/3 2019-05-24 15:12:02
57 26429 จิราพร เงินประเสริฐ 5/4 2019-05-24 15:11:42
58 29193 นิรดา ธรรมวัฒน์ 5/4 2019-05-24 15:11:24
59 27208 ญาณิดา ชื่นทองหลาง 4/3 2019-05-24 15:11:12
60 28261 พงศภัค เปี่ยมศิริ 3/10 2019-05-24 15:10:54
61 28259 ณัฐชัย แก้วขาว 3/10 2019-05-24 15:10:54
62 28256 จอมพล ภาคสมบูรณ์ 3/10 2019-05-24 15:10:51
63 26532 ปานวาด ผาสุข 5/5 2019-05-24 15:10:23
64 27996 สุกัญญา นองเจริญ 3/5 2019-05-24 15:09:59
65 26631 ปณิดา อุสาใจ 5/4 2019-05-24 15:09:46
66 27872 เกวลิน อึ๊งทอง 3/3 2019-05-24 15:09:41
67 28255 เกรียงไกร แหวนแก้ว 3/10 2019-05-24 15:06:28
68 26451 ศรุตา พานนท์ 5/4 2019-05-24 15:04:28
69 26540 สิริลักษณ์ พระภิเภก 5/4 2019-05-24 15:04:23
70 27881 ตรีกานต์ ฉลองคฤหโยธิน 3/3 2019-05-24 15:03:33
71 27131 วริศรา ชื่นภิรมย์ 4/3 2019-05-24 15:03:28
72 26628 นวพร แก้วสมนึก 5/4 2019-05-24 15:03:21
73 28258 เจษฎาภรณ์ ขันตีเรือง 3/10 2019-05-24 15:02:46
74 27980 ณัฐวดี พัชรปิยพร 3/5 2019-05-24 15:02:46
75 28619 ชนารัตน์ อื้อเฮง 2/3 2019-05-24 15:02:09