ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม วิทยาศาสตร์หรรษา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จารุณี ไทยคณา
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29621 นำรัฐ ธุดี 1/8 2019-05-24 20:29:25
2 29635 เฉลิมชัย นนสีราช 1/8 2019-05-24 20:23:37
3 28881 ณัฐภัทร ขนทรัพย์ 2/4 2019-05-24 20:17:22
4 29879 จีระนันท์ พลนาคู 1/14 2019-05-24 19:41:53
5 29462 นวพล อ่อนโต 1/4 2019-05-24 18:10:31
6 29453 จิราเมธ จันทมาลา 1/4 2019-05-24 18:08:59
7 29625 รุ่งรัตน์ สมทอง 1/8 2019-05-24 18:07:36
8 29725 ณฐพล ภูศรี 1/10 2019-05-24 17:19:45
9 29634 กวินภพ ศรีนาม 1/8 2019-05-24 17:12:10
10 29616 ธนพร บัวน้อย 1/8 2019-05-24 16:56:14
11 29615 ดากานดา คำศรี 1/8 2019-05-24 16:49:12
12 29456 ณรงค์ชัย เทียนเรียว 1/4 2019-05-24 16:28:56
13 29465 ภูริทัต คูณมาก 1/4 2019-05-24 16:27:35
14 28972 หทัย คำฝอย 2/6 2019-05-24 15:46:02
15 29648 วีรศิลป์ คงคา 1/8 2019-05-24 15:43:02
16 29639 ณัฐพนธ์ ประสมศรี 1/8 2019-05-24 15:42:24
17 29646 พุฒินาท จูประวัติ 1/8 2019-05-24 15:40:33
18 29327 ศุภกาญจน์ อมรชวลิตกุล 1/1 2019-05-24 15:34:42
19 28134 ปุณณกานต์ พันธ์สิงห์จบ 3/8 2019-05-24 15:32:18
20 28160 วรัธนนท์ พวกไทสง 3/8 2019-05-24 15:31:21
21 28146 สิริมน ขนทรัพย์ 3/8 2019-05-24 15:31:20
22 29608 กัญญารัตน์ ศรีบุญเรือง 1/8 2019-05-24 15:30:51
23 29619 ธิดาพร กรุตสัมพันธ์ 1/8 2019-05-24 15:26:44
24 29640 นวพันธ์ มีสุข 1/8 2019-05-24 15:24:40
25 29643 ปณวิชญ์ จักคุ้ม 1/8 2019-05-24 15:11:29