ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม วิทยาศาสตร์พาเพลิน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จรีย์ ชื่นจรูญ
2
พัชรี ทองจันทร์แก้ว
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29642 นิรภัฎ ธรรมวัฒนะ 1/8 2019-05-27 16:54:51
2 28935 อนันดา ม่วงคล้าย 2/5 2019-05-27 08:33:06
3 29088 เศรษฐวิชญ์ ชวนชอบ 2/7 2019-05-26 16:44:51
4 29911 ภูมิภาคิน ยอดแก้ว 1/14 2019-05-26 11:00:21
5 29737 ศิลายุ ประจำทอง 1/10 2019-05-25 21:27:53
6 28936 อนุชิต จันทร์สำราญ 2/5 2019-05-25 18:11:53
7 29908 ธีรภัทร มูหะหมัด 1/14 2019-05-25 17:52:38
8 29649 ศิวัจน์ ตันติศรีศักดิ์ 1/8 2019-05-24 21:40:51
9 29424 พชรพล ผึ้งเพียรเจริญ 1/3 2019-05-24 21:19:59
10 29412 ชนศรณ์ บัวรัตน์ 1/3 2019-05-24 20:32:00
11 28922 กฤตนัย พูนโสภา 2/5 2019-05-24 19:10:32
12 28211 วิษณุ วัฒนกุล 2/9 2019-05-24 18:46:02
13 30028 ศิรวิชญ์ จันทา 4/7 2019-05-24 17:13:08
14 29329 อาริสา บุญเรือง 1/1 2019-05-24 16:40:14
15 29644 พงษ์นเรศ ใจกล้า 1/8 2019-05-24 16:36:27
16 28928 ปฏิภาณ มั่งมี 2/10 2019-05-24 16:32:50
17 29564 ชาคริยา ยังอยูสุข 1/7 2019-05-24 16:22:26
18 29647 วชิรวิทย์ เนียมแช่ม 1/8 2019-05-24 15:58:14
19 27485 คมสันต์ เทพอัครฤทธิ์ 4/7 2019-05-24 15:57:01
20 27470 วรรณวดี รักชาติ 4/7 2019-05-24 15:56:49
21 27461 ปาณิศาล เปียมี 4/5 2019-05-24 15:56:32
22 27468 รุ่งอรุณ บุญเลิศ 4/5 2019-05-24 15:56:11
23 29650 สิรวุฒิ มีอิสสระ 1/8 2019-05-24 15:54:47
24 28893 ศุภกร คนขยัน 2/15 2019-05-24 15:52:22
25 29417 ณัฐวุฒิ ศรีออน 1/3 2019-05-24 15:49:43
26 29407 กฤษฎางค์ เปี่ยมสุข 1/3 2019-05-24 15:45:44
27 29416 ณัฐภัทร ไทยคณา 1/3 2019-05-24 15:44:23
28 29553 ภูริช วิสิฏฐพรอักษร 1/6 2019-05-24 15:43:27
29 28163 สิทธิโชค แก้วไทรหาญ 3/8 2019-05-24 15:33:56
30 28930 วรัณญู แหลมทอง 2/10 2019-05-24 15:28:25
31 28727 ธีรภัทร์ ฤทธิปัญญา 2/10 2019-05-24 15:26:30
32 28015 สหทรัพย์ โพธิคำ 3/5 2019-05-24 15:23:16
33 28005 ขวัญชัย ชื่นเจริญ 3/5 2019-05-24 15:17:41
34 28011 ภาคิน เคลือทอง 3/5 2019-05-24 15:01:40