ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ภาษาจีนสุขสันต์ Happy Chinese
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ทิตยา กองแก้ว
2
สุวรรณี เสือสมิง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26819 เขมรินทร์ บุญเจริญ 5/11 2019-05-31 09:12:51
2 29256 สุภาพรรณ สายเสริมผล 5/11 2019-05-31 09:12:00
3 29250 ฐิติพร เถลิงพงษ์ 5/11 2019-05-31 09:05:38
4 26436 ธนวรรณ บุญงาม 5/11 2019-05-31 09:05:13
5 29253 พรรณราย อรุณฤกษ์ 5/11 2019-05-31 09:04:52
6 26832 พลอยชมพู จัน 5/11 2019-05-31 09:04:33
7 27124 พัชรินทร์ เจริญฤทธิรงค์ 4/9 2019-05-31 08:55:33
8 27597 กัญจษา วงศ์ศิริ 4/5 2019-05-31 08:47:22
9 27126 มณฑิตา วรอินทร์ 4/9 2019-05-29 11:10:00
10 30038 นันท์นภัส แลโค้ง 4/9 2019-05-29 11:09:16
11 27076 ธีรธาดา พลศรี 4/9 2019-05-29 11:08:22
12 25537 กุลสตรี ไชยยศ 6/11 2019-05-29 09:36:44
13 25935 อรรถพล สวรรค์น้อย 6/11 2019-05-29 09:36:25
14 29307 พชรพล โตเขียว 2/13 2019-05-29 09:31:12
15 29034 ภัทรธิดา เทพทอง 2/13 2019-05-29 09:25:59
16 29018 ขวัญจิรา แก้วพลายแตง 2/13 2019-05-29 09:23:34
17 29020 ญาณิศา เบียดขุนทด 2/13 2019-05-29 09:22:25
18 29043 กิตติกร ชูสุย 2/13 2019-05-29 09:21:55
19 29035 วรนิษฐา โสฬส 2/13 2019-05-29 09:21:32
20 29033 พิมพ์ตะวัน กลั่นประสิทธิ์ 2/13 2019-05-29 06:45:32
21 29037 ศิรินทรา สุพรรณโมกข์ 2/13 2019-05-29 06:44:51
22 27081 ปพิชญา ขอสืบ 4/9 2019-05-28 14:00:19
23 27072 ฐิติวรดา บัวบาน 4/9 2019-05-28 12:23:49
24 27617 พีรดา แสงมะโน 4/2 2019-05-28 12:17:19
25 27627 ศรีวิสา อริยวัฒนศิริ 4/9 2019-05-28 12:15:51
26 27628 ศิริกัญญา สีดา 4/8 2019-05-28 12:15:14
27 27603 ดาวจิตรา จำปาบุรี 4/9 2019-05-28 12:14:54
28 27615 พัชรพร กิจเจริญภิญโญ 4/2 2019-05-28 12:14:39
29 27613 พรวลัย มโนสัจจะธรรม 4/2 2019-05-28 12:14:15
30 27845 บงกช เผ่าเฮ็ง 3/2 2019-05-28 12:07:26
31 27862 เจษฎาโจนาธาร เรนเดลล์ 3/2 2019-05-28 12:07:19
32 28507 ศศินา วราห์คำ 3/2 2019-05-28 12:06:48
33 27859 สุพัตรา พัฒบุรม 3/2 2019-05-28 12:06:30
34 27848 พรปวีณ์ เกิดประภพ 3/2 2019-05-28 12:06:01
35 27838 ญาณิกา อินจัน 3/2 2019-05-28 12:05:59
36 27836 ชนัญชิดา ตันติบันลือชัย 3/2 2019-05-28 12:05:43
37 27858 สุธาสินี กองไตร 3/2 2019-05-28 12:05:42
38 27849 พรพิพัฒน์ ชุมคง 3/2 2019-05-28 12:05:06
39 27855 วรนิษฐา สารสิงทา 3/2 2019-05-28 12:05:00
40 27861 สุพิชญา จักกะพาก 3/2 2019-05-28 12:04:01
41 27834 กฤตยา ขันทะกาศ 3/2 2019-05-28 12:03:59
42 27846 ปิยธิดา เชิดฉาย 3/2 2019-05-28 12:02:30