ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม พิมพ์ดอทคอม
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์
2
วิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28764 ธนกร พรหมรัตน์ 2/7 2019-05-24 15:44:18
2 28528 ชานนทน์ พูลพล 6/9 2019-05-24 15:44:15
3 25997 กฤษณะ ศรสูงเนิน 6/6 2019-05-24 15:43:52
4 25865 จตุพร แก่นเดียว 6/6 2019-05-24 15:43:35
5 25709 จิรัฏฐ์ ตันตระกูล 6/6 2019-05-24 15:43:30
6 26010 ดลชนก สะทองเพ็ชร 6/7 2019-05-24 15:43:11
7 28359 มงคล สิงห์ภิรมย์ 3/12 2019-05-24 15:42:42
8 27916 อาณกร ชื่นพิมาย 3/3 2019-05-24 15:38:43
9 28549 ภัทรพล พลวัน 3/7 2019-05-24 15:38:18
10 27909 พชร ศิริสมบัติ 3/3 2019-05-24 15:37:47
11 28107 ภาณุวิชญ์ เต่าทอง 3/7 2019-05-24 15:37:33
12 28544 ธนกฤต ศรีไพรสวรรค์ 6/7 2019-05-24 15:37:09
13 28360 เมธี โภคาพาณิชย์ 3/12 2019-05-24 15:37:06
14 26257 รวิสรา โม้แก้ว 5/2 2019-05-24 15:36:31
15 28088 กิตติเดช แสนโภชน์ 3/7 2019-05-24 15:36:25
16 28330 พรนัชชา วงษ์พรม 3/12 2019-05-24 15:35:38
17 25971 ธนา สังวาลย์เล็ก 6/6 2019-05-24 15:33:57
18 29595 วัชระ ภิรมกิจ 1/7 2019-05-24 15:33:35
19 28357 ภาณุพงษ์ นรสิทธิ์ 3/12 2019-05-24 15:32:35
20 28337 วนิดา สมใจ 3/12 2019-05-24 15:32:11
21 28321 ดาราธิป ชาติบุษย์ 3/12 2019-05-24 15:31:33
22 27913 ศุภกิจ ภิรมกิจ 3/3 2019-05-24 15:31:31
23 28340 สุพรรษา ติงสะ 3/12 2019-05-24 15:31:23
24 28334 มินา แก้วเชื้อ 3/12 2019-05-24 15:31:11
25 28352 นฤพล สุวรรณพงค์ 3/12 2019-05-24 15:31:06
26 28331 พิชญพร แซ่อึ้ง 3/12 2019-05-24 15:30:21
27 27949 จิรภัทร จูประวัติ 3/4 2019-05-24 15:30:11
28 28361 รัตนบดินทร์ นิรันดร 3/12 2019-05-24 15:29:49
29 27955 พงศ์พล เปี่ยมศิริ 3/4 2019-05-24 15:29:21
30 28336 รัตนาวดี ล่าเพ็ง 3/12 2019-05-24 15:28:56
31 28729 พิทวัส จันทร์แก้ว 2/8 2019-05-24 15:28:16
32 28319 ณัฏฐณิชา ศิลปชัย 3/12 2019-05-24 15:28:00
33 28732 วณัฐพงศ์ คำชู 2/8 2019-05-24 15:27:26
34 28338 วรพา โพธิ์ทอง 3/12 2019-05-24 15:26:41
35 28335 เยาวลักษณ์ เอมสมุทร 3/12 2019-05-24 15:26:19
36 28342 หทัยทัต แก้วฉาย 3/12 2019-05-24 15:24:37
37 28348 ฐิติศักดิ์ วรรณรังษี 3/12 2019-05-24 15:24:28
38 28326 บัณฑิตา เชิงเขา 3/12 2019-05-24 15:24:11
39 26001 จิตรกร จันทบาล 6/7 2019-05-24 15:23:56
40 28320 ณัฏฐ์นันท์ สุนทรา 3/12 2019-05-24 15:23:37
41 27957 พัชร์วริษฐ์ สุโพธิ์ 3/4 2019-05-24 15:21:52
42 27952 ณัฐสิทธิ์ หมู่สะแก 3/4 2019-05-24 15:20:19
43 26032 สินธร ภักดี 6/7 2019-05-24 15:20:07
44 27946 กณิศ เดชะดี 3/4 2019-05-24 15:19:27
45 28466 รุ่งฉัตร ป่าจันทร์ 6/7 2019-05-24 15:16:38
46 25765 ธีรภัทร รักชาติ 6/6 2019-05-24 15:13:07
47 25769 ปฏิภาณ ปั้นเพ็ชร 6/6 2019-05-24 15:12:03
48 29290 ติณณภพ หุตะจิตต์ 6/7 2019-05-24 15:10:22
49 25777 วิสุทธิ์ เทียนพัชรนันท์ 6/7 2019-05-24 15:09:09
50 28465 ธีธัช พานิชโกศล 6/7 2019-05-24 15:04:46
51 27948 คุณานนต์ เอี่ยมใจกล้า 3/4 2019-05-24 15:03:39