ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม พจนานุกรมภาพ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สาวชุติมา ถาวรแก้ว
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28643 ชวกรณ์ มานะกิจมงคล 2/5 2019-05-24 17:42:37
2 26398 อัญชิสา ชื่นจรูญ 5/11 2019-05-24 17:36:21
3 28882 ไตรทศ พละศูนย์ 2/9 2019-05-24 17:28:17
4 29355 นิพัทธา วงค์พานิช 1/2 2019-05-24 17:18:25
5 28961 นฤปนาถ พินิจรักษ์ 2/9 2019-05-24 17:00:46
6 29916 ศุภชัย ศรีปัญญา 1/14 2019-05-24 16:56:41
7 29774 พีรภาส โพธิวรรณ 1/11 2019-05-24 16:49:28
8 29008 วรากร แย้มนาม 2/14 2019-05-24 16:45:17
9 28994 กฤษณะ ศรีภู่ทอง 2/11 2019-05-24 16:17:01
10 29776 ภูตะวัน ชนูนันท์ 1/11 2019-05-24 16:07:57
11 28987 ปิยวรรณ วงษ์วิจารณ์ 2/6 2019-05-24 16:04:18
12 29781 สิปปวิชญ์ ทองดี 1/11 2019-05-24 15:57:33
13 29755 ภคมน ไชยศักดิ์สิริกุล 1/11 2019-05-24 15:50:41
14 29745 ญาณิศา สุขประเสริฐ 1/11 2019-05-24 15:41:00
15 26394 ศิรภัสสร กฤษเพชร์ 5/11 2019-05-24 15:35:17
16 26547 เอธิกา ศรีษะเสือ 5/11 2019-05-24 15:34:42
17 28992 วลัยพรรณ สะใบบาง 2/14 2019-05-24 15:34:33
18 26389 ภาลินี สุขสมบัติ 5/11 2019-05-24 15:34:24
19 28990 ภัทรมล บัวพันธ์ 2/6 2019-05-24 15:33:48
20 28986 ปานรพี เปรมปรี 2/9 2019-05-24 15:32:09
21 28993 ศิรภัสสร งอนสวัน 2/9 2019-05-24 15:31:26
22 28991 มธุริน แก้วดี 2/12 2019-05-24 15:28:01
23 28977 กิตติกรณ์ ทองเกตุ 2/11 2019-05-24 15:24:33
24 28983 ตันหยง สหสุนทร 2/9 2019-05-24 15:14:10