ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นิทานหรรษา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ฉัตรนภา ซินโซ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28750 สิรินยา กล้าหาญ 2/12 2019-05-24 16:13:26
2 28718 วรรณวิษา แดงเจริญ 2/5 2019-05-24 16:05:54
3 27090 สุภัสสรา ครุฑพงษ์ 4/9 2019-05-24 16:03:35
4 28744 พรปวีณ์ แดงขาว 2/14 2019-05-24 16:02:30
5 28749 วารีรัตน์ เคียงศิริ 2/14 2019-05-24 16:02:08
6 29102 ปิ่นลัดดา ศิลป์วิบูลย์กิจ 2/14 2019-05-24 16:00:30
7 28707 ดวงพร เนาวะดี 2/10 2019-05-24 16:00:25
8 28756 อาทิติญา นิลเอี่ยม 2/7 2019-05-24 15:59:56
9 28942 ณัฐธิดา อั้นน้อย 2/14 2019-05-24 15:38:07
10 28955 สาวิณี สืบสิงห์ 2/14 2019-05-24 15:37:26
11 29312 พิมพ์ภกา พงษ์ขวัญ 5/4 2019-05-24 15:36:19
12 29188 วรัชยา ศักดิ์สมชาติ 5/4 2019-05-24 15:33:42
13 26537 วราภรณ์ แตงวิเชียร 5/6 2019-05-24 15:33:26
14 26622 กัลยา ป้อมอยู่โคน 5/11 2019-05-24 15:33:00
15 26642 อภิญญา เสมขำ 5/11 2019-05-24 15:32:12
16 26262 อาทิตยา ดิษฐวิบูลย์ 5/4 2019-05-24 15:32:09
17 26625 ชัญญพัชร์ เอี่ยมชะโอด 5/4 2019-05-24 15:31:41
18 26473 สุภนัย สังข์อ่อน 5/2 2019-05-24 15:31:31
19 26590 พรรณพษา แซ่เล้า 5/6 2019-05-24 15:31:29
20 29199 บุญฑิตา สุเนตร์ 5/6 2019-05-24 15:30:19
21 26422 ศิรสิทธิ์ ดิศโพธิ์ 5/9 2019-05-24 15:28:02
22 26491 รวิวรรณ สอนเสถียร 5/9 2019-05-24 15:19:49
23 29202 ศุภมาส บุญสูง 5/6 2019-05-24 15:11:50
24 26495 สาวิตรี ไก่กี 5/6 2019-05-24 15:09:32
25 29204 อริยา ยศธสาร 5/6 2019-05-24 15:05:16