Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม English Tutor
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาวโชติรส ไชยยุทธ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 24397 สุนทรียะเทพย์ เทียนแย้ม 6/9
2 27200 อานนท์ บุตรแก้ว 2/4
3 27180 ชัยวัฒน์ จันทร์แจ่ม 2/4
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th