ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ประดิษฐ์ได้ง่ายจัง
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นภาลัย เรืองทอง
2
ภัทฉรา ตั้งนรกุล
3
มยุรฉัตร เพชรประดิษฐ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 75
จำนวนที่รับ ม.1 50
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29726 ณัฐดนัย อังคะ 1/10 2019-05-24 18:37:18
2 29668 เพชรดา บำรุงเอื้อ 1/9 2019-05-24 18:16:26
3 29673 สุชานันท์ บัวคำ 1/9 2019-05-24 18:00:43
4 29556 วายุ จันทวิมล 1/6 2019-05-24 17:45:02
5 29862 ณัฐปคัลภ์ วิริยะชาญชัย 1/13 2019-05-24 17:32:56
6 28920 สุภัสสร เจริญสุข 2/3 2019-05-24 17:32:27
7 29867 ยุทธศาสตร์ อินทุประภา 1/13 2019-05-24 17:21:57
8 28726 ธนภัทร งามหลอด 2/5 2019-05-24 17:05:10
9 29549 เนรมิตร เพ็ชรสว่าง 1/6 2019-05-24 17:03:15
10 29671 วิภาวี บัวนาค 1/9 2019-05-24 16:52:46
11 28940 ชนพร บุญสมบัติ 2/4 2019-05-24 16:49:11
12 28947 พรทิวา เลียวนาร์ดี 2/11 2019-05-24 16:48:56
13 28906 นิลประไพ บุญครอง 2/10 2019-05-24 16:46:05
14 29652 กชกร แสงใส 1/9 2019-05-24 16:36:50
15 28921 อังคณากรณ์ บุญเหมาะ 2/3 2019-05-24 16:36:33
16 29663 ปิยมาศ กิ่งทอง 1/9 2019-05-24 16:32:51
17 29676 อุทุมพร วงษ์วัฒนา 1/9 2019-05-24 16:29:47
18 29955 วริณท์ฉัตร์ วงศ์สิงห์ 1/15 2019-05-24 16:28:17
19 28638 สุนิชา แสงสุธา 2/3 2019-05-24 16:22:56
20 29664 พรเจริญ นามไพร 1/9 2019-05-24 16:21:59
21 29057 ชิดชนก เกตุแก้ว 2/9 2019-05-24 16:21:54
22 29672 วิลาวรรณ ปัญนารี 1/9 2019-05-24 16:21:28
23 28903 ญาณพัฒน์ นนทนาคร 2/8 2019-05-24 16:21:05
24 29656 ณิชาพัชร์ ศรีบุญเรือง 1/9 2019-05-24 16:14:06
25 29677 กฤตเมธ ข่าขันมะลี 1/9 2019-05-24 16:13:18
26 29937 สุภัสสร บุญม่วง 1/15 2019-05-24 16:12:24
27 29930 รวิวรรณ คงกระพันธ์ 1/15 2019-05-24 16:08:29
28 29068 อนันตญา แสงอาเฉียน 2/11 2019-05-24 16:08:17
29 29525 นริสรา ศรีเผื่อน 1/6 2019-05-24 16:07:26
30 29452 จักรชัย เหล่าเเค 1/4 2019-05-24 16:07:25
31 29059 ณัฐณิชา อรรคเศรษฐัง 2/11 2019-05-24 16:07:11
32 29875 กนกวรรณ ชื่นจรูญ 1/14 2019-05-24 16:06:54
33 29945 ชนันธร พานิชกุล 1/15 2019-05-24 16:06:06
34 29692 ยศพันธ์ ภิรมย์พร 1/9 2019-05-24 16:04:49
35 29069 อรุณภรณ์ สวนสิน 2/6 2019-05-24 16:04:39
36 29072 อาภัสรา อุปฮาด 2/11 2019-05-24 16:04:17
37 29925 ธิดาวรรณ รัตนบุรี 1/15 2019-05-24 16:04:07
38 28659 กันต์ฤทัย ผลส้ม 2/6 2019-05-24 16:03:59
39 29061 ธิดารัตน์ บัวบาน 2/4 2019-05-24 16:03:45
40 29058 ณัฏฐณิชา รุ่งเรืองผล 2/4 2019-05-24 16:03:14
41 29864 พงศพัศ ลอยทะเล 1/13 2019-05-24 16:02:55
42 29840 ตุลธาธาร โสสลาม 1/13 2019-05-24 16:02:11
43 29458 ธนชัย งามเฉลียว 1/4 2019-05-24 16:02:04
44 25892 ชลนิภา ศรีสุวรรณ์ 6/5 2019-05-24 16:00:24
45 29680 จิรวัฒน์ คำแปงตัน 1/9 2019-05-24 16:00:03
46 25895 ณัฐนรี กองสำลี 6/5 2019-05-24 15:59:55
47 29842 นันท์นภัส สุขสวัสดิ์ 1/13 2019-05-24 15:57:39
48 28814 ศิริชัย เฉลิมพันธุ์ 2/4 2019-05-24 15:57:01
49 29865 พรดนัย มโนสัจจะธรรม 1/13 2019-05-24 15:55:34
50 29872 ศิรายุ ปานประเสริฐ 1/13 2019-05-24 15:55:12
51 29852 ลักษณารีย์ แก้วลำ 1/13 2019-05-24 15:54:28
52 27491 นิธิพล ดีปั้น 4/3 2019-05-24 15:54:28
53 29897 สุภัสสร คงยอด 1/14 2019-05-24 15:54:21
54 29898 อภิรดี พันธ์สนิท 1/14 2019-05-24 15:53:03
55 27987 พรณัชชา มณฑา 3/5 2019-05-24 15:50:49
56 27971 กวินทิพย์ เจริญสุข 3/5 2019-05-24 15:50:17
57 29669 มนธิการณ์ จับแสงจันทร์ 1/9 2019-05-24 15:49:52
58 28780 ณัฐนิชา อุ่นทมณี 2/14 2019-05-24 15:49:51
59 28781 ณัฐพร สดศรี 2/12 2019-05-24 15:49:11
60 28777 กรรณญรัตน์ ชูชิต 2/12 2019-05-24 15:49:10
61 28785 ปวริศา เมืองเกษม 2/14 2019-05-24 15:49:07
62 29690 ปุญญพัฒน์ สถาพรวจนา 1/9 2019-05-24 15:47:47
63 29670 เมษานารี พ่วงลา 1/9 2019-05-24 15:45:55
64 29659 นิรกุล ชาติสำราญ 1/9 2019-05-24 15:45:34
65 29686 นที ไพศาลพิพัฒน์ธน 1/9 2019-05-24 15:42:23
66 29739 สิริโรจน์ คงสกุลเดิม 1/10 2019-05-24 15:40:44
67 29095 กัญญาภัค ฉิมบุรี 2/4 2019-05-24 15:38:57
68 28778 กรรนิกา ยาวิชัย 2/7 2019-05-24 15:37:30
69 27260 ทัศนา กลิ่นทรัพย์ 4/3 2019-05-24 15:37:09
70 27259 ณัฐวรา สุขสันต์ 4/4 2019-05-24 15:36:34
71 29106 ภัทรนันท์ บุญคืน 2/6 2019-05-24 15:36:27
72 28779 กันติชา ทองเชื้อ 2/7 2019-05-24 15:36:11
73 29110 สุภิสสรา สดชื่น 2/6 2019-05-24 15:34:43
74 29869 วรเทพ คำภูมี 1/13 2019-05-24 15:33:17
75 28837 อะรีนา จิตละมัย 2/8 2019-05-24 15:26:57