ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักส่องดาว
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วันชนะ รักบุญเหลือ
2
อัจฉราพร รุกขเจริญ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26538 ศรัณย์พร ขันสิงหา 5/10 2019-05-24 15:45:33
2 29603 เหมันต์ ปานนอก 1/7 2019-05-24 15:43:44
3 29922 ณัฐภรณ์ จันทร์เพ็ง 1/15 2019-05-24 15:41:31
4 29620 นัทธกานต์ ภู่น้อย 1/8 2019-05-24 15:39:02
5 29721 อริสรา พลเยี่ยม 1/10 2019-05-24 15:35:58
6 29850 มิยาวดี แตงแก้ว 1/13 2019-05-24 15:35:03
7 25938 จุฑารัตน์ ถิ่นสุขธนพัฒน์ 6/11 2019-05-24 15:33:55
8 26452 ศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์ 5/6 2019-05-24 15:33:18
9 27135 สุกฤตา ทองดอนแฝง 4/2 2019-05-24 15:32:23
10 25956 อมรรัตน์ นามเทพ 6/11 2019-05-24 15:32:22
11 27968 กมลพร ภาษยะวัต 3/5 2019-05-24 15:31:55
12 27071 ชนัญธิญา นาคจีนวงค์ 4/3 2019-05-24 15:31:11
13 27824 ณรงค์กรณ์ ขัตติยะบุตร 3/1 2019-05-24 15:30:51
14 25941 นิตยา ฉิมแก่น 6/10 2019-05-24 15:30:17
15 27393 พิทวัส จันดวงสี 4/12 2019-05-24 15:30:17
16 26821 ชญานิน สุรขจร 5/6 2019-05-24 15:30:11
17 27984 นิศา ภูบาทา 3/5 2019-05-24 15:30:07
18 28651 พชร แช่มรักษา 2/8 2019-05-24 15:28:51
19 27804 ชลิตา เพ็ชร์วงษ์ 3/1 2019-05-24 15:26:22
20 28033 พีรดา สุขสารดิษฐ 3/6 2019-05-24 15:26:17
21 27395 มณฑวรรษ เมืองไทย 4/3 2019-05-24 15:25:49
22 30048 ปทิตตา ปราชญาไพศาล 4/11 2019-05-24 15:25:05
23 27171 สาวิตรี คุ้มน่วม 4/8 2019-05-24 15:23:53
24 27818 ศุภกานต์ คงคราญ 3/1 2019-05-24 15:23:35
25 30046 ชีน่า รันนิเสส 4/11 2019-05-24 15:22:40
26 25953 สุรัสวดี เฮงฮู้ 6/10 2019-05-24 15:22:34
27 30032 ศุภวดี สุตะนา 4/8 2019-05-24 15:22:22
28 27983 นลินญา สุริยะวงศ์ 3/5 2019-05-24 15:21:39
29 27811 พิชญาภา สมิตร 3/1 2019-05-24 15:21:24
30 28508 จารุวรรณ พาขุนทด 3/1 2019-05-24 15:21:22
31 27084 พรนับพัน แก้วสุขสมบัติ 4/4 2019-05-24 15:21:15
32 28828 ปิยะธิดา ชอบธรรม 2/3 2019-05-24 15:21:14
33 26434 ณัฐธิชา คล้ายนุช 5/10 2019-05-24 15:20:17
34 27073 ณัฐธิมา กาญจนฤทธิไกร 4/2 2019-05-24 15:19:34
35 28827 บงกชรัตน์ เริงชัย 2/8 2019-05-24 15:18:56
36 30049 ปทุมรัตน์ เดชสุภา 4/11 2019-05-24 15:18:27
37 26598 รัตนวลี เปี่ยมอุดมสุข 5/3 2019-05-24 15:17:53
38 28657 วุฒิศักดิ์ บุญกัน 2/8 2019-05-24 15:16:30
39 29156 จิตเบญญา จันกิมฮะ 5/2 2019-05-24 15:16:25
40 27808 นวพร ชินรัตน์ 3/1 2019-05-24 15:14:22
41 27814 รินรดา คมปรียารัตน์ 3/1 2019-05-24 15:13:40
42 29173 พัชลิตา บุตรสาร 5/3 2019-05-24 15:13:36
43 25977 พีรพล คุ้มโต 6/10 2019-05-24 15:13:23
44 26438 นวรัตน์ ผิวพงษ์ 5/6 2019-05-24 15:13:14
45 26439 นิศาชล รุกขเจริญ 5/2 2019-05-24 15:13:05
46 26454 สุธาริณี มากยิ้ม 5/2 2019-05-24 15:12:57
47 25571 ณัฐพล ลดกระโทก 6/10 2019-05-24 15:12:12
48 26605 อาริษา ทองสุข 5/3 2019-05-24 15:05:47
49 27803 ชนัญชิดา แสงสุวรรณ 3/1 2019-05-24 15:04:26
50 25669 อาทิตยา รุจิราวัลย์ 6/10 2019-05-24 15:03:05