ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักคอมพิวเตอร์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ผ่องศรี สามศรีทอง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28108 รวิภาส ศรีจันทร์ 3/7 2019-05-24 15:46:44
2 28105 พีรพัฒน์ พัฒฉิม 3/7 2019-05-24 15:46:25
3 28110 รัฐพล ทรัพย์ทวีวัฒนา 3/7 2019-05-24 15:45:56
4 29394 ปภานัน จันทร์แผง 1/3 2019-05-24 15:45:02
5 29816 ธรรมศาสตร์ ยังปรีเปรม 1/12 2019-05-24 15:42:36
6 29344 มนัสวิน สุวรรณผ่องใส 1/1 2019-05-24 15:42:00
7 29346 วิสา แดงสะอาด 1/1 2019-05-24 15:42:00
8 29332 ฉัตรมงคล มีมาเจริญดี 1/1 2019-05-24 15:37:55
9 29827 ศีลวัต อนรรฆธนะกุล 1/12 2019-05-24 15:35:25
10 28407 ปรเมธ เสือจำศิล 3/13 2019-05-24 15:32:24
11 29422 นครินทร์ พิมพ์นนท์ 1/3 2019-05-24 15:31:13
12 28394 กรชยพล ปิดพยันต์ 3/13 2019-05-24 15:28:59
13 28405 ธีรภัทร สาขะยัง 3/13 2019-05-24 15:28:01
14 29336 ดำรงศักดิ์ พรหมกสิกร 1/1 2019-05-24 15:27:39
15 28409 ปิยะพงษ์ ประทีปถิ่นทอง 3/13 2019-05-24 15:27:11
16 28413 ภูมิพัฒน์ ไพรเขียว 3/13 2019-05-24 15:25:25
17 28416 อมร ทิพย์เพียรศักดิ์ 3/13 2019-05-24 15:25:16
18 28395 จิรายุส ทองมาก 3/13 2019-05-24 15:25:04
19 28414 ศุกลภัทร บุญนำมากุล 3/13 2019-05-24 15:24:59
20 28374 ธนพร ทองศรีจันทร์ 3/13 2019-05-24 15:24:19
21 28399 ชุติวัต บัวขาว 3/13 2019-05-24 15:22:46
22 28396 จุฑาภัค ภิกขุณี 3/13 2019-05-24 15:21:50
23 28411 ภัทรกร ศรพรม 3/13 2019-05-24 15:20:04
24 28404 ธนายุ ศิลา 3/13 2019-05-24 15:18:07
25 28403 ตรินัยน์ พลยุทธโยธิน 3/13 2019-05-24 15:07:32