ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักกฎหมาย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สายฝน สุคนธพันธ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27341 พงศ์พล ลอยลิบ 4/6 2019-05-24 19:56:00
2 28312 พรพิพัฒน์ สุคนธี 3/11 2019-05-24 19:43:28
3 29577 อรัตติยา วิรุณพันธ์ 1/7 2019-05-24 18:52:37
4 28760 เกียรติศักดิ์ ตอรบรัมย์ 2/4 2019-05-24 18:11:08
5 28735 อนุภัทร ชื่นพิมาย 2/8 2019-05-24 17:27:13
6 28725 ชนัญชิต ปัญญาพ่อ 2/10 2019-05-24 17:26:12
7 29795 ปัทมพร มุ่งกลาง 1/12 2019-05-24 16:59:15
8 29952 ปรเมษฐ์ แสงใส 1/15 2019-05-24 16:58:29
9 26643 อรอารีย์ นันทะเสน 5/10 2019-05-24 16:54:52
10 27040 นิศารัตน์ ปิยะกาโส 4/1 2019-05-24 16:52:36
11 27048 สุธาสินี จันทาคึมบง 4/1 2019-05-24 16:51:55
12 29573 วันณิษา บุญเปี่ยม 1/7 2019-05-24 16:01:34
13 29846 พัทธนันท์ บัวผุด 1/13 2019-05-24 15:55:01
14 29249 วัฒนพงศ์ ศรีเฉลา 5/10 2019-05-24 15:49:16
15 29734 พิธา ก้องกุลพงษ์ 1/10 2019-05-24 15:45:32
16 27851 พิมลพรรณ เเก้วเกลียว 3/2 2019-05-24 15:31:47
17 28122 ณัฐชา ชนะเลิศพาณิชย์ 3/8 2019-05-24 15:31:47
18 28914 ภัทรานิษฐ์ อยู่หุ่น 2/10 2019-05-24 15:30:47
19 28118 กุลธิดา มลใสกุล 3/8 2019-05-24 15:27:23
20 27840 ฐาปนี จุลรัตน์ 3/2 2019-05-24 15:24:59
21 27842 ณิชา พงษ์หนู 3/2 2019-05-24 15:22:05
22 25829 พรเทพ ป้องบุญจันทร์ 6/1 2019-05-24 15:21:16
23 27853 รุจิราภรณ์ เกตะโร 3/2 2019-05-24 15:20:34
24 26485 บุญสิตา เงินดิษฐ 5/6 2019-05-24 15:10:50