ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม TO BE NUMBER 1
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สิรินันท์ มาลัยแดง
2
สุธารัตน์ หลงนาม
3
อัจจิมา เถาสุวรรณ์
4
พิเชษฐ์ บุ้งทอง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 100
จำนวนที่รับ ม.1 80
จำนวนที่รับ ม.2 80
จำนวนที่รับ ม.3 80
จำนวนที่รับ ม.4 80
จำนวนที่รับ ม.5 80
จำนวนที่รับ ม.6 80
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28222 ชยานันท์ นิลแป้น 3/10 2019-05-31 09:30:18
2 28874 วริศรา คีรีรัตน์ 2/6 2019-05-31 09:29:31
3 28318 จิราพร ทองตุ้ม 3/12 2019-05-31 09:21:37
4 28332 พิมพ์ชนก น้อยหลุบเลา 3/12 2019-05-31 09:19:32
5 28328 ปภาวี สักการเวช 3/12 2019-05-31 09:17:41
6 28063 อโณทัย หมวกเพ็ชร์ 3/6 2019-05-28 15:12:25
7 28066 อัครภูมินทร์ กุลวงษ์ศรี 3/6 2019-05-28 13:12:37
8 28170 ชลนภาทิพย์ เนื้อกล้า 3/9 2019-05-28 13:09:18
9 28039 สโรชา สุวรรณโชติ 3/6 2019-05-28 12:59:16
10 28046 กฤตเมธ ชะเอมเทศ 3/6 2019-05-28 12:59:16
11 28062 สุวพัชร เกิดการแพทย์ 3/6 2019-05-28 12:58:22
12 28043 สุธาสินี ทองเฟื่อง 3/6 2019-05-28 12:58:14
13 28023 ณัฐศร บรรดาศักดิ์ 3/6 2019-05-28 12:57:19
14 28027 ธัญจิรา จำนงค์ 3/6 2019-05-28 12:57:07
15 28025 ณิฐิวดี ขันสู้การ 3/6 2019-05-28 12:56:20
16 28053 พิชัย มาตะราช 3/6 2019-05-28 12:55:47
17 28045 สุภางคณา คำหงษา 3/6 2019-05-28 12:55:07
18 28026 ธนิดา นิ่มเงิน 3/6 2019-05-28 12:54:38
19 28049 ณัฏฐากร คำจุ้ย 3/6 2019-05-28 12:54:19
20 28067 อานนท์ เถื่อนพวงแก้ว 3/6 2019-05-28 12:53:43
21 28047 จิระศักดิ์ นามมูลนาค 3/6 2019-05-28 12:53:27
22 28064 อธิราช พานิชนอก 3/6 2019-05-28 12:53:25
23 28055 ภาวัต ติงสง่า 3/6 2019-05-28 12:53:17
24 28057 มาวิน ทองชมพู 3/6 2019-05-28 12:52:47
25 28059 วีรภัทร เรืองนาม 3/6 2019-05-28 12:51:57
26 28056 ภูริภัทร รอดดี 3/6 2019-05-28 12:51:47
27 26017 ธีรภัทร์ ทองเสาร์ 6/12 2019-05-28 12:38:27
28 25896 ณิชา อุฒาธรรม 6/7 2019-05-28 12:13:47
29 25900 นีรกานต์ อมรวรพันธ์ 6/7 2019-05-28 12:13:44
30 28237 บุษราคัม สงวนทรัพย์ 3/10 2019-05-28 11:13:10
31 28253 อาภารัตน์ พันสิงห์ศร 3/10 2019-05-28 11:12:48
32 28231 ทัตนพรัตน์ อนุศาสตร์ 3/10 2019-05-28 11:12:20
33 28249 สุกฤตา มีมุ่งบุญ 3/10 2019-05-28 11:12:00
34 28229 ดลยา กองอินทร์ 3/10 2019-05-28 11:11:06
35 27429 จิรัฐฎ์ รัตนนันทฐิติกุล 4/12 2019-05-24 17:42:05
36 27236 กิตติธัช หมี่กระโทก 4/12 2019-05-24 15:36:36
37 28099 บวรทัต จิตรสำราญ 3/7 2019-05-24 15:31:06
38 29109 สุภาพร จำเริญขวัญ 2/4 2019-05-24 15:31:02
39 28281 พัชราภา สาคร 3/11 2019-05-24 15:30:51
40 28908 ประภัสสร มิตรานนท์ 2/10 2019-05-24 15:30:48
41 28943 ดรุณีพร พรหมผล 2/6 2019-05-24 15:30:10
42 28300 ณัฐกุล กนกสิงห์ 3/11 2019-05-24 15:29:36
43 28075 ธิดา อยู่สุข 3/7 2019-05-24 15:29:25
44 28130 นันทิภรณ์ ปัททุม 3/8 2019-05-24 15:28:53
45 27866 ปัณณวิชญ์ กุลวงษ์ 3/2 2019-05-24 15:28:50
46 28652 พิชญะ วรรณภักดี 2/3 2019-05-24 15:28:46
47 28339 สายน้ำผึ้ง จั่นทอง 3/12 2019-05-24 15:28:38
48 28069 กานติมา เริงรื่น 3/7 2019-05-24 15:28:37
49 27864 บวรรักษ์ พันธ์คง 3/2 2019-05-24 15:28:27
50 27249 สรยุทธ ฟองฝั้น 4/2 2019-05-24 15:28:16
51 28297 ชนินทร์ เล็กพูลเกิด 3/11 2019-05-24 15:28:15
52 27239 ธนพัฒน์ สาระ 4/12 2019-05-24 15:28:04
53 28087 ไอลดา เดชะดี 3/7 2019-05-24 15:27:55
54 28273 นาฏยา วงษ์ษา 3/11 2019-05-24 15:27:51
55 28457 ชนัญญา พิมพ์ทอง 6/6 2019-05-24 15:27:41
56 27843 ทักษพร อักษรพาลี 3/2 2019-05-24 15:27:31
57 28631 เพชรรัตน ส้มแก้ว 2/3 2019-05-24 15:27:22
58 29052 นพณัฐ ก้อนคำ 2/13 2019-05-24 15:27:15
59 28278 ปุริมปรัชญ์ ด้วงสอ 3/11 2019-05-24 15:26:36
60 28310 ปริญญา เกิดเดช 3/11 2019-05-24 15:26:36
61 26059 สุวีรยา โลพลพิศ 6/6 2019-05-24 15:26:33
62 29050 ธนา ฮ่มป่า 2/13 2019-05-24 15:26:18
63 28316 อภิลักษ์ กัญญาพันธ์ 3/11 2019-05-24 15:26:11
64 27618 เพชรตะวัน ทะกันจร 4/12 2019-05-24 15:26:02
65 28077 พนิตดา วงศาโรจน์ 3/7 2019-05-24 15:26:00
66 28392 อรพินท์ รวยลาภ 3/13 2019-05-24 15:25:44
67 28639 อัจฉริญารัตน์ ศรีประชัย 2/8 2019-05-24 15:25:14
68 28272 นันทิชา โฉมพระกลับ 3/11 2019-05-24 15:24:41
69 27623 วชิรปรานี พระชะนะ 4/12 2019-05-24 15:23:46
70 28159 วงศธร ศรีตัณฑ์ 3/8 2019-05-24 15:23:45
71 27863 ณัฐนนท์ นวลพรหม 3/2 2019-05-24 15:23:10
72 29984 ปิ่นจุฑา ชูตระกูลใหญ่ 4/3 2019-05-24 15:22:26
73 28634 วรรณรัศมี สังข์เพ็ชร 2/3 2019-05-24 15:22:10
74 27235 อรพินท์ ทองคำดี 4/3 2019-05-24 15:22:09
75 28265 สถาปัตย์ แก้วบำรุง 3/10 2019-05-24 15:21:44
76 28341 สุพิชฌาย์ แสนปลื้ม 3/12 2019-05-24 15:21:34
77 28228 ณัฐกานต์ โต๊ะเฮม 3/10 2019-05-24 15:20:49
78 28393 อารียา อิ่มอารี 3/13 2019-05-24 15:20:20
79 30057 ณัฐนันท์ เนียรศิริ 4/12 2019-05-24 15:20:04
80 28723 เกรียงศักดิ์ สำเภาแก้ว 2/10 2019-05-24 15:19:41
81 28238 ปาณิสรา หมุดอุบล 3/10 2019-05-24 15:18:23
82 28715 พรสวรรค์ เกตชาด 2/5 2019-05-24 15:17:43
83 27632 อาภัสรา โฉมสันเทียะ 4/12 2019-05-24 15:16:44
84 28371 ชุติกาญจน์ ภูถมดี 3/13 2019-05-24 15:15:24
85 27835 กัญญ์วรา เขียวมณี 3/2 2019-05-24 15:15:07
86 28131 ปภัสรา ยันระหา 3/8 2019-05-24 15:15:05
87 28714 ปิยาพัชร มะปะเข 2/5 2019-05-24 15:14:47
88 28378 นภัสสร เป็งใจ 3/13 2019-05-24 15:14:31
89 27856 สิริลักษณ์ พรมสุวรรณ 3/2 2019-05-24 15:14:12
90 28720 สุพรรณษา สามบุญ 2/5 2019-05-24 15:12:32
91 28382 ปาลิดา ลิมปตานนท์ 3/13 2019-05-24 15:11:50
92 27847 ปุณิกา ภาระหอม 3/2 2019-05-24 15:10:43
93 27857 สุชาวดี สิงแก้ว 3/2 2019-05-24 15:09:16
94 27837 โชติกา สมวงษ์ 3/2 2019-05-24 15:07:11
95 28705 ณัฐณิชา ชำนาญภักดี 2/10 2019-05-24 15:07:08
96 28397 เจตนิพัทธ์ ศรวงค์ 3/13 2019-05-24 15:06:44
97 28235 ธัญญ์นรี อภิพรกันตวัฒน์ 3/10 2019-05-24 15:06:41
98 28162 ษรภิชัย ตรัยวัฒนพงษ์ 3/8 2019-05-24 15:06:34
99 29096 ขนิษฐา รักษาอยู่ 2/14 2019-05-24 15:05:45
100 28381 ประภัสรา แสนงาม 3/13 2019-05-24 15:04:21