ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Movie for fun
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จริยา ฐิติวิวัฒน์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20 (เต็ม)
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28578 วรวัฒน์ สุริวงษ์ 2/1 2019-05-31 08:55:09
2 28570 ธนวัฒน์ รุ่งวัลลาภา 2/1 2019-05-31 08:41:07
3 28560 พรนภัส พงษ์วิเศษ 2/1 2019-05-30 22:07:35
4 28569 คุณานนต์ ชูอิฐจีน 2/1 2019-05-29 18:08:13
5 28554 ธนพร โคกถิ่น 2/1 2019-05-29 08:38:00
6 28564 ศุภนุช ตรีเมฆ 2/1 2019-05-28 19:56:27
7 28556 นันท์นภัส ดอกจันทร์กลาง 2/1 2019-05-28 19:25:52
8 28558 เบญญาภา เกตุยา 2/1 2019-05-28 19:19:59
9 29291 พลอยวรินทร์ ลัดใหม่ 2/1 2019-05-28 19:13:33
10 28557 บุณยาพร ไชยวัลลา 2/1 2019-05-28 19:12:56
11 28565 สุปรีญา เนียมโพล้ง 2/1 2019-05-28 19:08:29
12 28562 วริศรา ศรีจันทร์ฮด 2/1 2019-05-28 19:08:27
13 28563 วันสุ เมฆวิริยะ 2/1 2019-05-28 19:02:38
14 28581 อนุภัทร สังวาลย์เล็ก 2/1 2019-05-28 19:01:41
15 28669 บุญชยากรณ์ แก้วศรีจันทร์ 2/6 2019-05-28 15:57:21
16 28559 ปารุดา พันธนากลาง 2/1 2019-05-28 15:56:48
17 28822 ชุติญาดา นัยเนตร 2/1 2019-05-28 13:11:40
18 28553 ณัฐนิชา รื่นฤทัย 2/1 2019-05-28 13:08:29
19 28561 วกุลทิพย์ กาฬภักดี 2/1 2019-05-28 13:07:30
20 28555 ธัญญะภรณ์ ทวีจันทร์ 2/1 2019-05-28 13:06:07