ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Healthy Aerobics
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
โชติรส ไชยยุทธ
2
ลุจารี ศรีวงษา
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29543 ชยกร อวะรัมย์ 1/6 2019-05-30 08:42:08
2 29554 ภูริภัทร โพยนอก 1/6 2019-05-30 08:32:19
3 29552 พฤษฉัตร สาระ 1/6 2019-05-27 11:04:02
4 29285 พสิษฐ์ สุขนุ่ม 3/7 2019-05-24 21:12:10
5 29730 ธันวา วงศ์สารัตน์ 1/10 2019-05-24 16:35:31
6 26627 นนฤทัย ลอยเลิศ 5/10 2019-05-24 16:19:08
7 26599 รัตนากร ชนนะมะ 5/10 2019-05-24 16:18:14
8 26623 แก้วใจ บัวผัน 5/10 2019-05-24 16:17:55
9 29539 กนิษฐภาดา พันธุรัตน์ 1/6 2019-05-24 16:08:59
10 28227 ณัชรีภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง 3/10 2019-05-24 15:50:04
11 28218 กรรณิการ์ พันธุรัตน์ 3/10 2019-05-24 15:49:13
12 27044 รัตนามณี จำปาศรี 4/1 2019-05-24 15:44:49
13 27042 พรรณษา โป๊ะแก้ว 4/1 2019-05-24 15:44:29
14 29198 ธนพร นนทำมา 5/6 2019-05-24 15:14:18