ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Futsal Management
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
บัณฑูร เครือวัลย์
2
วรพล เวียงแก้ว
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28695 สิทธิชัย เดชชมภู 2/4 2019-06-06 06:22:27
2 28879 ชวินธร เจริญจันทร์ 2/12 2019-06-05 22:23:18
3 28887 ภาสกร อุบลมา 2/9 2019-06-05 22:21:26
4 28813 วีริสร์ ฉวีวัฒนสกุล 2/12 2019-06-05 22:21:09
5 28799 ทรงพล เพชราเวช 2/4 2019-05-31 08:57:15
6 26714 สุวิจักขณ์ ส่องแสงวิจิตร 5/12 2019-05-31 08:55:57
7 26411 ธเนศ บุญศรี 5/12 2019-05-31 08:54:23
8 26314 ธิวากร เพ็งลุน 5/10 2019-05-29 12:48:30
9 29048 ณัฐภัทร พวงอุบล 2/13 2019-05-29 09:24:23
10 26709 ภูพันธ์ อู่อรุณ 5/12 2019-05-29 08:20:41
11 26412 ธวัชชัย ทองประเสริฐ 5/12 2019-05-29 08:20:17
12 26423 ศุภวิชญ์ ปัญจวิทยาคม 5/9 2019-05-29 08:19:59
13 26799 ธนวัฒน์ อินทรมาร 5/12 2019-05-29 08:19:38
14 26705 นิวัฒน์ แสนทอง 5/12 2019-05-29 08:19:14
15 26564 พุฒิสรรค์ คำดี 5/8 2019-05-29 08:18:48
16 26803 ปิยวัฒน์ จินดาราม 5/12 2019-05-29 08:17:48
17 26809 ภูริวัตร เถาสุวรรณ์ 5/12 2019-05-29 08:16:50
18 26607 โชติวิทย์ บุญหนัก 5/6 2019-05-29 07:25:40
19 29207 ศุภกฤต เรืองสวัสดิ์ 5/6 2019-05-29 07:25:04
20 26791 สุมิตรา อุคำ 5/10 2019-05-28 19:18:26
21 29248 พิษณุ หนูมี 5/10 2019-05-28 19:16:32
22 26545 อริสรา มีแสง 5/10 2019-05-28 19:14:13
23 26792 อรัญญา กิ่งตระการ 5/10 2019-05-28 19:12:25
24 29243 ภัทราพร พันธ์อั้ว 5/10 2019-05-28 19:11:07
25 26775 ฝนแก้ว ธนูศิลป์ 5/10 2019-05-28 19:10:11
26 26777 พรปวีณ์ ผ่องจะบก 5/10 2019-05-28 19:05:42
27 26413 ธีรวัฒน์ จินดาราม 5/8 2019-05-28 15:54:35
28 26865 วรากร บุณยรัตน์เสวี 5/12 2019-05-28 15:54:07
29 26401 จักรกฤษณ์ ยังเปรมปรี 5/8 2019-05-28 15:48:39
30 26711 วรินทร ศรีเข็ม 5/10 2019-05-28 15:48:11