ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม จรวดขวดน้ำ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
เจนจิรา สีนวล
2
วิไล สิงห์ชา
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29811 กิตติภพ แสนจะบก 1/12 2019-05-24 16:04:23
2 29559 วีรภัทร วงแหวน 1/6 2019-05-24 16:03:57
3 27839 ญาดา พึ่งทอง 3/2 2019-05-24 16:03:04
4 29582 ณัฐกิตติ์ ตันติจารุกร 1/7 2019-05-24 16:01:20
5 29814 ถิรวิทย์ บุตรไชย์ 1/12 2019-05-24 16:01:13
6 28311 พชรกร น้ำแก้ว 3/11 2019-05-24 16:00:47
7 29333 ชัยวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง 1/1 2019-05-24 15:58:45
8 29645 พลาธิป อยู่มั่น 1/8 2019-05-24 15:57:29
9 29083 รัชชานนท์ จุลชัย 2/4 2019-05-24 15:57:21
10 29593 พิสิษฐ์ แสวงดี 1/7 2019-05-24 15:57:04
11 29584 ทศลักษณ์ เขียวอุบล 1/7 2019-05-24 15:56:44
12 29309 สุรชัย มณีสวัสดิ์ 2/12 2019-05-24 15:54:11
13 27850 พัชรดา เทอำรุง 3/2 2019-05-24 15:53:13
14 28770 ศิริชัย ภักดีกุล 2/11 2019-05-24 15:52:37
15 28774 สิโรเวฐณ์ มุกดา 2/7 2019-05-24 15:52:35
16 28365 อรรถโกวิท จันดา 3/12 2019-05-24 15:51:58
17 27860 สุพัตรา ธาราโพธิ์ 3/2 2019-05-24 15:51:48
18 29094 อัญชิษฐา ดิสระพงษ์ 2/7 2019-05-24 15:51:12
19 28351 ธนบดี ธำรงรัตนตรัย 3/12 2019-05-24 15:51:03
20 28771 ศิวกร เกตษา 2/12 2019-05-24 15:51:01
21 28363 สุรชัช เจริญตั้ง 3/12 2019-05-24 15:50:54
22 28697 อภินันท์ กิ่งตระการ 2/12 2019-05-24 15:50:39
23 28354 อธิวัฒน์ ชูสินบุญประเสริฐ 3/12 2019-05-24 15:50:22
24 28765 ธนพนธ์ ระดมทอง 2/6 2019-05-24 15:50:13
25 28773 ศุภกฤต วิเศษปะ 2/12 2019-05-24 15:50:13
26 28758 กวิน เคนแผง 2/11 2019-05-24 15:49:45
27 27844 นัชชา โพธิ์เจริญ 3/2 2019-05-24 15:49:30
28 28762 เฉลิมพล ดำริเวช 2/12 2019-05-24 15:48:28
29 28093 ชนะศักดิ์ หงอกภิลัย 3/7 2019-05-24 15:48:07
30 29909 นันทนัท วงศานนท์ 1/14 2019-05-24 15:47:25
31 28208 ภาณุพงศ์ โตศิริ 3/9 2019-05-24 15:46:59
32 29347 ศุภกร มงคลมหาลาภ 1/1 2019-05-24 15:46:30
33 29013 อติกานต์ อินโต 2/14 2019-05-24 15:46:25
34 28202 พิชชากร นึกชัยภูมิ 3/9 2019-05-24 15:43:33
35 28216 อานนท์ วงษ์แพทย์ 3/9 2019-05-24 15:43:19
36 29334 ณัฏฐพัชร์ มาสุข 1/1 2019-05-24 15:42:27
37 28974 อดิศร นุสโต 2/9 2019-05-24 15:40:46
38 28205 ภวัต สิงหวรวงศ์ 3/9 2019-05-24 15:40:36
39 28976 อมร เจียรัตนเจริญ 2/15 2019-05-24 15:40:21
40 28210 วัฒษนชัย ภิริรักษ์ 3/9 2019-05-24 15:40:03
41 28194 กิตติพศ ขำสมัย 3/9 2019-05-24 15:39:53
42 28203 พิพัฒน์ บุญศรี 3/9 2019-05-24 15:39:30
43 29341 นราธิป อินทนํ้าเงิน 1/1 2019-05-24 15:36:31
44 28757 กฤษณะ ชะเอมเทศ 2/12 2019-05-24 15:36:22
45 28959 ทีปกร ธรรมโรจน์ 2/6 2019-05-24 15:35:08
46 29012 สมเจตน์ บุญเหมาะ 2/6 2019-05-24 15:34:40
47 28895 เสกสันต์ ไชยมุณี 2/4 2019-05-24 15:32:55
48 28690 พงศธร บุญรุ่ง 2/14 2019-05-24 15:31:37
49 28767 ภควัต ศรีสุระ 2/4 2019-05-24 15:25:32