ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักธุรกิจน้อย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จิราภรณ์ กมลวาทิน
2
ศรัณยา ศรีจันทร์
3
สมภิศ ชาภักดี
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 75
จำนวนที่รับ ม.1 50
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28323 นัฐชิชา บุญมาก 3/12 2019-05-31 08:58:13
2 30085 ณฐภัค มั่นแดง 4/13 2019-05-29 08:20:14
3 29765 ฉัตรมงคล สาครขวาง 1/11 2019-05-29 07:02:08
4 29581 ณฐนันทน์ สุขเกษม 1/7 2019-05-28 11:50:32
5 27416 ภัทราภรณ์ ฤทธิ์กระจาย 4/7 2019-05-27 15:38:28
6 29782 สุพี อินสุวรรณ์ 1/11 2019-05-27 08:32:07
7 29770 ธราเทพ วงศ์พรหมกาย 1/11 2019-05-26 09:06:29
8 29015 อัศวิน อินทะมาตย์ 2/12 2019-05-25 15:10:25
9 29763 ขวัญเพชร ก้าวสุนทรกิจ 1/11 2019-05-25 14:21:38
10 29062 บัณฑิตา สงวนพงค์ 2/15 2019-05-25 09:03:33
11 26839 ไรวินท์ดา บุญสมพงศ์ 5/9 2019-05-24 22:27:22
12 29602 สิทธิโชค ธูปหอม 1/7 2019-05-24 20:57:52
13 27526 คณิติน ตุดา 4/10 2019-05-24 20:03:03
14 29056 จิรวดี ฐานนันทะกานต์ 2/15 2019-05-24 19:52:52
15 29116 ธรรมโรจน์ พิมพ์สอน 2/7 2019-05-24 19:46:16
16 30062 จริยธรรม บุตรมาตร 4/12 2019-05-24 19:13:00
17 30094 กันยพร จอมตั้ง 4/14 2019-05-24 18:44:11
18 27228 เพลงพิณทอง พัสสร 4/14 2019-05-24 18:41:39
19 27600 ชุลีพร โพธิกัณหะ 4/14 2019-05-24 18:13:41
20 30064 จีรวัฒณ์ เสวิกุล 4/12 2019-05-24 17:44:26
21 30075 ศราวุธ นามจันที 4/12 2019-05-24 17:43:56
22 27231 มานัสชนก อ่วมบัวทอง 4/14 2019-05-24 17:18:15
23 27204 กนกรัชต์ ภักดีวงษ์ 4/14 2019-05-24 17:17:47
24 28998 ณัฐภูมิ แผ่ผลศิริ 2/7 2019-05-24 16:47:10
25 29833 จันศธรณ์ วัชรานุวิทย์ 1/13 2019-05-24 16:39:34
26 30096 ณัฐฌา บุตรดา 4/14 2019-05-24 16:27:07
27 30013 นภัสร อินอ่อน 4/6 2019-05-24 16:20:08
28 27162 พรนิตา บุญเลิศ 4/14 2019-05-24 16:16:44
29 29570 ปิยะฉัตร ใจบุญ 1/7 2019-05-24 16:16:24
30 29565 ณัฐชา เจริญขามป้อม 1/7 2019-05-24 16:15:35
31 27060 ธนัท ศรีวิชัย 4/14 2019-05-24 16:14:13
32 27560 พลอยไพลิน เลิศจรัสยิ่ง 4/14 2019-05-24 16:06:57
33 30031 โยธิตา สีหรั่ง 4/8 2019-05-24 16:03:03
34 30030 ภัทรภร คุณาวงศ์เดช 4/8 2019-05-24 16:02:28
35 30082 มนัสนันท์ รอดกันภัย 4/13 2019-05-24 16:01:45
36 30017 เพลงพิณ มารศรี 4/6 2019-05-24 15:59:04
37 30099 ศิริขวัญ วงศ์ละ 4/14 2019-05-24 15:58:55
38 28038 ศศิวิมล นุ้ยเล็ก 3/6 2019-05-24 15:53:58
39 28031 ปาณิสรา คงพรม 3/6 2019-05-24 15:51:54
40 28030 เบญจพร อุบลเม้า 3/6 2019-05-24 15:50:47
41 30080 พรรณพศา จินดาวงษ์ 4/13 2019-05-24 15:48:02
42 27452 กัณฐิกา แสงวิภาค 4/14 2019-05-24 15:47:24
43 27482 อัญธิกานต์ บุตรไชย์ 4/14 2019-05-24 15:45:12
44 30077 วนิดา เครือพลอย 4/13 2019-05-24 15:44:08
45 27276 อารีญา ดอนเถื่อนไพร 4/14 2019-05-24 15:42:51
46 29848 ภคมน ชัชสกุล 1/13 2019-05-24 15:42:10
47 28618 สุวพัชร เรื่อศรีจันทร์ 2/2 2019-05-24 15:40:54
48 28612 จิตติพัฒน์ ลัดดาวงค์ 2/2 2019-05-24 15:40:52
49 30051 ภูแก้ว อินบัว 4/11 2019-05-24 15:39:40
50 30068 นคร นาดี 4/12 2019-05-24 15:31:48
51 28190 สุจิรัตน์ เกิดสุข 3/9 2019-05-24 15:31:42
52 27337 ณัฐวุฒิ ภู่เทศ 4/10 2019-05-24 15:31:39
53 27347 วรพรต วิพัตร์สัจจา 4/12 2019-05-24 15:31:15
54 27319 ศศิธร เหลืองสวัสดิ์ 4/14 2019-05-24 15:31:03
55 28173 ณิชานาฏ มงคลฉัตร 3/9 2019-05-24 15:31:02
56 28176 น้ำทิพย์ พันธุศิริ 3/9 2019-05-24 15:29:44
57 27318 วิยาดา ศิลป์วิบูลย์กิจ 4/14 2019-05-24 15:29:04
58 28171 ชาลิสา พูนดี 3/9 2019-05-24 15:28:41
59 28329 พนิตษา ทองใบใหญ่ 3/12 2019-05-24 15:27:26
60 28350 ณัฐวุฒิ นามจันที 3/12 2019-05-24 15:24:46
61 28168 จิราพร ใครอุบล 3/9 2019-05-24 15:23:29
62 28366 เอกภาพ แก้วเรือนทอง 3/12 2019-05-24 15:20:59
63 27611 ประภาพรรณ นิ่มมาก 4/14 2019-05-24 15:18:40
64 27605 ทิพย์ศิริ อ่อนขาว 4/14 2019-05-24 15:04:23
65 27599 จารุวรรณ เกตุแก้ว 4/14 2019-05-24 15:03:52
66 27609 นิรชา บุญมั่งมี 4/14 2019-05-24 15:02:26
67 27598 กัญญาณัฐ ปุรินันท์ 4/14 2019-05-24 15:02:26