Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม English Speaking 360?
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาวมัณฑนา สอนคำมี
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 25251 จิรดา สุกใส 5/11
2 26690 พัณณิตา เข็มเพ็ชร์ 3/10
3 26674 กฤษณาวัลย์ หลักทรัพย์ 3/10
4 25285 อรวรา รักสอง 5/11
5 25256 ณัฐชา ทวิชอบเจริญ 5/5
6 27252 อุกฤษ จันทเพ็ชร์ 2/5
7 27240 นพณัฏฐ์ บัวสด 2/5
8 27246 เมธัส พันแตง 2/5
9 25280 สุพัตรา ทรัพย์ประภา 5/7
10 27237 เกตุมงคล ทุมสวัสดิ์ 2/5
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th