ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม BROADWAY - ละครเวที
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สุภัค วงศ์ภักดี
2
สหพร สกนธ์กำแหง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29718 สุกฤตา ดวงวิเชียร 1/10 2019-05-24 17:54:14
2 29703 ธนัญชนก แสงสุวรรณ 1/10 2019-05-24 17:49:55
3 30076 เสฎฐวุฒิ ฉายา 4/12 2019-05-24 17:25:40
4 29785 กมลพรรณ ทุวัง 1/12 2019-05-24 17:07:20
5 29806 สุกัญญา โพธะศรี่ 1/12 2019-05-24 17:04:20
6 29808 อัจจิมา จันทร์ก้อน 1/12 2019-05-24 16:58:17
7 29943 จิรธรรม อุระนันต์ 1/15 2019-05-24 16:57:02
8 28946 ปาริชาติ เพลัย 2/15 2019-05-24 16:48:01
9 29856 สวัสดิ์ปัญญา สินพยุง 1/13 2019-05-24 16:46:54
10 29720 สุพิริยา อิ่มเดชา 1/10 2019-05-24 16:41:45
11 29871 ศลิษา สายมณี 1/13 2019-05-24 16:22:16
12 27566 สุจิตรา อ่อนละม้าย 4/11 2019-05-24 16:08:42
13 27551 ดาราวดี กลิ่นชวนชื่น 4/11 2019-05-24 16:08:05
14 28945 ปทิตตา สีดี 2/9 2019-05-24 16:07:08
15 28949 พรพรรณ เงินกระแชง 2/9 2019-05-24 16:06:35
16 28950 พัชราภา ทองเกษร 2/15 2019-05-24 16:05:43
17 26836 ภัธชรินท์ แจ่มนิมิตร 5/10 2019-05-24 15:35:06
18 27409 น้องมด แสงมิ 4/10 2019-05-24 15:34:38
19 27557 บัวชนก บัวบาน 4/11 2019-05-24 15:33:50
20 28854 สนธยา บัวคล้าย 2/8 2019-05-24 15:29:59
21 29627 วิศัลย์ศยา แดงพันโพธิ์ 1/8 2019-05-24 15:26:36
22 28369 ชนากานต์ พิมพา 3/13 2019-05-24 15:26:05
23 28376 ธนัตนิตย์ เจริญลาภ 3/13 2019-05-24 15:24:12
24 26842 วัชราภรณ์ แตงอ่อน 5/7 2019-05-24 15:24:09
25 28389 สุภาพร สีผึ้ง 3/13 2019-05-24 15:23:23
26 26601 ศรัญญา หมวดช่วย 5/7 2019-05-24 15:23:22
27 28387 ศศิกานต์ เรืองศรี 3/13 2019-05-24 15:22:45
28 28379 นันทิชา รักบำรุง 3/13 2019-05-24 15:22:22
29 26480 ดารินทร์ วุ้นประเสริฐ 5/7 2019-05-24 15:22:01
30 28388 สุภัชชา หรั่งเจริญ 3/13 2019-05-24 15:21:55
31 25491 ณิชมน มาสาร 6/7 2019-05-24 15:21:52
32 28380 บัณฑิตา อุดมรัตนเทพกิจ 3/13 2019-05-24 15:21:43
33 28377 นภัสสร พุกประจบ 3/13 2019-05-24 15:21:02
34 28463 อารียา แตงหนู 6/7 2019-05-24 15:19:56
35 28373 ณัฐธิดา ชื่นจรูญ 3/13 2019-05-24 15:18:40
36 28370 ชัชชญา ศรีเจริญจิระ 3/13 2019-05-24 15:18:30
37 28000 สุวนันท์ ชูเนื้อนิ่ม 3/5 2019-05-24 15:18:24
38 28386 วรัญญา ป้อมทรัพย์ 3/13 2019-05-24 15:18:11
39 28391 อภิชญา แจ่มอิ่ม 3/13 2019-05-24 15:18:04
40 27975 จุฑามาศ ปทุมยา 3/5 2019-05-24 15:17:26
41 25994 ปิยะธิดา เอี่ยมท้วม 6/7 2019-05-24 15:17:25
42 28004 ไอศวรรย์ ประทุมวรรรณ 3/5 2019-05-24 15:17:09
43 26634 พรพนาพรรณ ใจท้วม 5/7 2019-05-24 15:15:39
44 28368 จิตสุภา คงเจริญ 3/13 2019-05-24 15:14:48
45 29829 กชพร กอศรีสกุล 1/13 2019-05-24 15:14:36
46 26348 แพรนรินทร์ สิทธิรส 5/7 2019-05-24 15:13:53
47 29213 ศศิชา สัทธาพงศ์ 5/7 2019-05-24 15:06:05
48 29208 กรองแก้ว บุญเย็น 5/7 2019-05-24 15:03:31
49 26344 ปวีณา ศรีแก้ว 5/2 2019-05-24 15:03:15
50 29212 ปฏิญญา โพธิ์ทิพย์ 5/7 2019-05-24 15:02:32