ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม คณิตคิดเพลิน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
แพว เฉลิมญาติวงศ์
2
มธุรส เหมโส
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29735 ภณธนิน รูปขาว 1/10 2019-05-31 09:02:39
2 29728 ณัฐวุฒิ แฟงคล้าย 1/10 2019-05-29 21:15:16
3 29514 สิทธิกร วรรณชัย 1/5 2019-05-27 07:07:59
4 29339 ธีร์ธวัช ธีรสกุลวงศ์ 1/1 2019-05-25 13:31:11
5 28509 ฐิติศักดิ์ จันทวงศ์ 3/1 2019-05-24 21:01:06
6 27830 วงศธร ศิริ 3/1 2019-05-24 20:07:04
7 27831 วันชัย ใส้เสือ 3/1 2019-05-24 18:40:33
8 29384 กมลวรรณ ง้าวกลาง 1/3 2019-05-24 17:48:41
9 29933 ศศิกาญจน์ เจริญสุข 1/15 2019-05-24 17:19:59
10 29740 อนิรุทธ์ ศิริประภา 1/10 2019-05-24 17:01:40
11 29403 อัจฉรา ภาอ้อ 1/3 2019-05-24 16:51:16
12 29792 ณัฐชา ขอใหญ่กลาง 1/12 2019-05-24 16:41:43
13 29837 ณัฐชา เนียมฉาย 1/13 2019-05-24 16:40:18
14 29345 วิษณุ โสฬส 1/1 2019-05-24 16:28:41
15 29515 สิทธิพล ยอดไธสง 1/5 2019-05-24 16:14:01
16 29421 ธีรภัทร กานต์วงศ์ชัย 1/3 2019-05-24 16:12:50
17 29420 ธนา กิจเจา 1/3 2019-05-24 15:49:19
18 27827 ภิตินันท์ ภัคพงศ์อิทธิ์ 3/1 2019-05-24 15:47:06
19 29479 จิณห์นิภา รัตนเสนีย์วัฒน์ 1/5 2019-05-24 15:47:03
20 27828 รฐกร บางบ่อ 3/1 2019-05-24 15:44:58
21 27825 ณัฐพันธ์ ตุ่นกอง 3/1 2019-05-24 15:36:34
22 27865 ปัญญา จันทร์เพ็ญ 3/2 2019-05-24 15:35:21
23 28143 เวธกา แปลงไร่ 3/8 2019-05-24 15:32:55
24 27638 นครินทร ใจปทุม 4/11 2019-05-24 15:31:53
25 27036 ฐิติรัตน์ ลิ้มไทย 4/1 2019-05-24 15:24:45
26 27035 ชญานินทร์ พลเยี่ยม 4/1 2019-05-24 15:24:21
27 25451 ขนิษฐา อาทิเวช 6/3 2019-05-24 15:23:41
28 27868 ภูมิพัฒน์ ไพรสันต์ 3/2 2019-05-24 15:23:27
29 27034 จิรนันท์ จันทวงษ์ 4/1 2019-05-24 15:22:16
30 28418 นพวัลย์ สดสายทอง 6/1 2019-05-24 15:21:25
31 25951 ศิริลักษณ์ นวลสาย 6/1 2019-05-24 15:20:50
32 27833 สิทธิกร ชูสง่า 3/1 2019-05-24 15:20:19
33 25453 ดารารัตน์ บุญวิก 6/1 2019-05-24 15:18:51
34 27041 ปภัสสรา พึ่งเกษม 4/1 2019-05-24 15:18:48
35 25455 นภัสสร คงคา 6/3 2019-05-24 15:18:40
36 27140 ฐิติพงศ์ จิตรอาษา 4/3 2019-05-24 15:17:31
37 27043 มนัสนันท์ จันทร์ทอง 4/1 2019-05-24 15:16:36
38 27829 รัชพล ตระกูลรังสิ 3/1 2019-05-24 15:14:13
39 27050 สุรีพร พาดขุนทด 4/1 2019-05-24 15:14:12
40 29964 ชนกชนม์ ศรีมะโนรมย์ 4/1 2019-05-24 15:13:20
41 25458 เบญจวรรณ เนียมโพล้ง 6/1 2019-05-24 15:11:37
42 27046 ศิริรัตน์ พงษ์แก้ว 4/1 2019-05-24 15:11:11
43 27033 ขวัญสิริ นามเคน 4/1 2019-05-24 15:10:28
44 25460 พิมพ์รติ ลิมปนะวรรณ 6/1 2019-05-24 15:06:38
45 29965 ศิริศรา มีมาเจริญดี 4/1 2019-05-24 15:06:36
46 27039 นภัสวรรณ บุญนำมากุล 4/1 2019-05-24 15:04:47