ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม อินไซด์ฮอลีวูด
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ปทุมมา แสงรักษ์
2
อรธนาภา รัตนรุ่งกิจ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29444 รพิภาส์ สัตย์สุริยะกุล 1/4 2019-05-27 10:15:16
2 28939 เจณวรีย์ สาลี 2/14 2019-05-24 22:03:10
3 28649 ธนาภัทร แซ่ใหล 2/5 2019-05-24 18:10:21
4 29780 วายุ พุ่มประสพ 1/11 2019-05-24 16:56:11
5 25719 นครินทร์ รอดเจริญ 6/8 2019-05-24 16:33:10
6 30103 รัชนีกรนิภา สมานรัก 2/2 2019-05-24 16:10:09
7 28868 พัชชา พุ่มโพธิ์ 2/11 2019-05-24 16:00:14
8 25621 นรินทร์ เจริญท้าว 6/6 2019-05-24 15:48:19
9 28478 มาริสา ยำยวน 6/9 2019-05-24 15:45:13
10 28476 กัญญารัตน์ ขำโสภา 6/9 2019-05-24 15:44:34
11 28858 กัญญาภัค บัวหลวง 2/15 2019-05-24 15:41:40
12 28622 ซินซิน สุขสงวน 2/3 2019-05-24 15:39:53
13 28865 ปวริศา รุ่งเมฆารัตน์ 2/7 2019-05-24 15:38:29
14 26039 จิราภา ภู่ถนนนอก 6/7 2019-05-24 15:34:47
15 28627 นิพาวรรณ พุฒซ้อน 2/8 2019-05-24 15:34:28
16 28635 วิภาดา ธิมาบุตร 2/3 2019-05-24 15:34:05
17 25654 เพ็ญพร จันทโรจนีย์ 6/7 2019-05-24 15:33:25
18 28869 เพลงธิตา รูปสี 2/9 2019-05-24 15:32:55
19 25642 ชลิดาพร กองจันดา 6/7 2019-05-24 15:32:53
20 25650 ปวีณ์ธิดา สุขเกษม 6/7 2019-05-24 15:32:37
21 25603 วรัญญา โฉมพระกลับ 6/5 2019-05-24 15:32:04
22 26062 อรอุมา รวยลาภ 6/5 2019-05-24 15:31:41
23 25940 ณิชาภัทร คุ้มหนองฮี 6/9 2019-05-24 15:31:12
24 25741 ชันยพร สุราช 6/8 2019-05-24 15:29:24
25 25690 ธัญญาเรศ ร่วมจิตร 6/9 2019-05-24 15:29:10
26 25745 ณัฏฐณิชา สมิตะเกษตริน 6/8 2019-05-24 15:28:33
27 28469 ปุณณดา ธิโอสถ 6/8 2019-05-24 15:27:04
28 25500 เมทิกา ปราชญาไพศาล 6/8 2019-05-24 15:26:49
29 25530 สุรสิทธิ์ จิตตธรรม 6/8 2019-05-24 15:26:31
30 25958 กิตติพงศ์ พรมดาว 6/8 2019-05-24 15:26:17
31 25737 เกศริน บัวตูม 6/8 2019-05-24 15:26:08
32 25602 วนัชพร ทิศาจารย์ 6/8 2019-05-24 15:26:06
33 25928 พงศกร ช่วยเมือง 6/8 2019-05-24 15:23:48
34 25843 ณัฐนิชา ทรงเจริญ 6/8 2019-05-24 15:23:07
35 25876 ปิยวัฒน์ ปิยะตระกูลเลิศ 6/1 2019-05-24 15:22:35
36 27005 แก้วตา ไชยนันทน์ 6/8 2019-05-24 15:21:43
37 25493 นกชชม อำไพพร 6/8 2019-05-24 15:21:32
38 28475 วีรภัทร พรมรังษี 6/8 2019-05-24 15:21:01
39 28473 ชลธิต อินทะสอน 6/8 2019-05-24 15:19:08
40 28545 อัศฎาวุธ ประเสริฐแสง 6/8 2019-05-24 15:17:49
41 28872 มลฤดี ไพรศาลศรี 2/11 2019-05-24 15:17:11
42 28477 ปภัชญา ยังอยู่สุข 6/9 2019-05-24 15:15:29
43 25494 นันทัชพร พันธุ์แตง 6/7 2019-05-24 15:14:54
44 25589 จุติพร มาตย์นอก 6/9 2019-05-24 15:13:01
45 25645 ณัฐกานต์ เนียรศิริ 6/7 2019-05-24 15:12:46
46 25944 พิมพ์นิภา เนียมจันทร์ 6/7 2019-05-24 15:11:15
47 25505 ศิริพักตร์ จุลศรี 6/8 2019-05-24 15:02:52
48 25743 ญาณวรรณ ณ นคร 6/9 2019-05-24 15:02:26
49 25502 รินลณี สาช่อฟ้า 6/9 2019-05-24 15:02:05
50 25492 ธัญชนก ศรีเจริญ 6/9 2019-05-24 15:01:32