Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม พจนานุกรมภาพ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาวชุติมา ถาวรแก้ว
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27136 อนันตยา สร้อยทอง 2/3
2 27105 กรรณิการ์ บุญแดนไพร 2/3
3 27114 ฐิติพร พูลสวัสดิ์ 2/3
4 26724 ณัฐทิกา เพียรงาม 3/11
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th