ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม อากาศยานวิทยุบังคับ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
พีระพล จอมใจเหล็ก
2
สุมาลี เมยมงคล
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29724 ฐาปกรณ์ คำแสงผ่อง 1/10 2019-05-24 16:33:45
2 29695 สิทธิโชค จันทร์สมบัติ 1/9 2019-05-24 16:33:32
3 29941 คุณากร ครองบุญ 1/15 2019-05-24 16:26:41
4 29418 เดชาธร จวงกระโทก 1/3 2019-05-24 16:26:28
5 29901 ฐานทัพ บูรพา 1/14 2019-05-24 16:24:22
6 28855 สุกิจ เทพแสง 2/8 2019-05-24 16:23:06
7 29590 พสิษฐ์ไกร ไชยมงคล 1/7 2019-05-24 16:20:20
8 28645 ณฐพล กาญจนรัตน์ 2/5 2019-05-24 16:20:15
9 29551 ปราโมทย์ สิงหราช 1/6 2019-05-24 16:19:51
10 29910 ภัทรธร เกตุเกล้า 1/14 2019-05-24 16:17:29
11 29900 ชัยวัตน์ สีดา 1/14 2019-05-24 16:17:12
12 29506 วชิรวิทย์ วงษ์แก้ว 1/5 2019-05-24 16:14:21
13 29119 ปัณณธร ทองพัด 2/12 2019-05-24 16:12:39
14 29510 วัชรกร สังหิรัญ 1/5 2019-05-24 16:10:04
15 29784 อัฑฒวีร์ พึ่งเถื่อน 1/11 2019-05-24 16:09:18
16 29738 สรธร บุญคงมี 1/10 2019-05-24 16:08:20
17 29873 อรุณวัฒน์ ภิรมย์วงศ์ 1/13 2019-05-24 16:08:09
18 29722 จิรัชญ์ พ่อทองคำ 1/10 2019-05-24 16:07:51
19 29727 ณัฐพล กลิ่นทรัพย์ 1/10 2019-05-24 16:06:34
20 28845 ธีทัต พลทิพย์ 2/10 2019-05-24 16:06:30
21 29598 ศักดิ์ชัย สถาผล 1/7 2019-05-24 16:04:52
22 29457 ณัทภัสฉ์ อดิศักดิ์สกุล 1/4 2019-05-24 16:04:16
23 29518 เอกรินทร์ ยอดจักร์ 1/5 2019-05-24 16:01:31
24 28801 นทีเทพ ทองคำ 2/14 2019-05-24 16:01:27
25 29592 พิพัฒน์ พัฒนนันท์ปัญญา 1/7 2019-05-24 16:00:34
26 28886 ปัณณทัต ขวัญแดง 2/15 2019-05-24 16:00:20
27 28965 ภัทรพงษ์ เมธา 2/15 2019-05-24 16:00:19
28 29768 ทศรัศมิ์ ปิ่นอนุสรณ์ 1/11 2019-05-24 15:56:40
29 29606 อภิสิทธิ์ สุนทรแก้ว 1/7 2019-05-24 15:55:48
30 27954 ปริยากร ชาคร 3/4 2019-05-24 15:55:15
31 29951 บุญยกร หอมศิริ 1/15 2019-05-24 15:54:23
32 29499 จิรกร จงเจริญ 1/5 2019-05-24 15:54:19
33 29946 ชิณวงษ์วิทย์ สุภาพ 1/15 2019-05-24 15:54:19
34 27964 สุกฤษฏ์ อยู่ทอง 3/4 2019-05-24 15:52:51
35 29504 ยุทธพล เนียมทอง 1/5 2019-05-24 15:47:31
36 28850 ฤทธิพร สิทธิศาสตร์ 2/5 2019-05-24 15:41:57
37 29258 อาทิตย์ แวงดีสอน 5/11 2019-05-24 15:40:49
38 29348 อริส อนุศาสนะนันท์ 1/1 2019-05-24 15:37:24
39 29423 นราธร นามวงษ์ 1/3 2019-05-24 15:35:31
40 29426 วชิรวิทย์ ศรีเลย 1/3 2019-05-24 15:35:05
41 29331 กิตติโชติ กองแซง 1/1 2019-05-24 15:34:45
42 25625 พัฒนกิจ ทองคล้าย 6/8 2019-05-24 15:34:33
43 28804 ปรัชญาไพร อินตา 2/11 2019-05-24 15:33:16
44 28963 ปิยวัฒน์ อิ่มสอาด 2/4 2019-05-24 15:31:06
45 29503 ภูมิทัศน์ พลหมั่น 1/5 2019-05-24 15:30:35
46 29863 ปณิธาน สุขวิสิทธิ์ 1/13 2019-05-24 15:26:57
47 29505 รัชชานนท์ ราวิน 1/5 2019-05-24 15:23:54
48 29517 อภินัทธ์ ศรีสมบัติ 1/5 2019-05-24 15:16:59
49 26501 ณรงค์พนธ์ งามผิว 5/11 2019-05-24 15:15:13
50 26311 ทวีศักดิ์ ต้นตระกูลทรัพย์ 5/11 2019-05-24 15:11:47