ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ROBOT
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สมควร แสงพินิจ
2
เชาวลักษณ์ ชาวงษ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29772 พีรพัฒน์ ดำเพชร 1/11 2019-05-24 15:35:56
2 28848 ภูมิธเนตร วงษ์วิภาค 2/5 2019-05-24 15:34:38
3 28843 เตชินท์ ตาลยงค์ 2/5 2019-05-24 15:34:28
4 29591 พัทธนันท์ สัจจาพันธ์ 1/7 2019-05-24 15:34:17
5 28140 รัญชิดา พงษ์เภา 3/8 2019-05-24 15:34:00
6 28576 ภูริณัฐ สุขดาษ 2/1 2019-05-24 15:32:39
7 28577 ยศกร อินทะวงษ์ 2/1 2019-05-24 15:32:22
8 29723 ชวิน สามสูงเนิน 1/10 2019-05-24 15:32:05
9 29729 ธนพล สุขอาจ 1/10 2019-05-24 15:31:42
10 28133 ปานรัศมี ทองไทย 3/8 2019-05-24 15:31:38
11 28579 สัจจา จิตสำรวย 2/1 2019-05-24 15:31:16
12 28568 กฤตภาส กระษาปณ์การ 2/1 2019-05-24 15:31:10
13 28844 ทินภัทร รูปเอี่ยม 2/8 2019-05-24 15:30:50
14 28571 นนน วิวัฒน์ชัยมณี 2/1 2019-05-24 15:29:47
15 29081 โภคิน ไวยรัตน์ 2/9 2019-05-24 15:29:10
16 28572 ปฐมเดช ประทีปทอง 2/1 2019-05-24 15:29:09
17 29546 ฐิติพงศ์ บุญสอน 1/6 2019-05-24 15:28:20
18 28283 มณีนุช ภูกันหา 3/11 2019-05-24 15:26:09
19 28840 ฐิติพงศ์ วัฒนวรางกูร 2/8 2019-05-24 15:25:53
20 28932 ศาวุฒิ สุวรรณคาม 2/5 2019-05-24 15:25:12
21 29545 โชคพิพัฒน์ ปัตตาเคสา 1/6 2019-05-24 15:25:06
22 29557 วาริช สันเส็น 1/6 2019-05-24 15:24:49
23 28275 เบญจมาภรณ์ แสงยิ่ง 3/11 2019-05-24 15:23:49
24 29870 วุฒิธิชัย อยู่อ้น 1/13 2019-05-24 15:22:51
25 28010 พีรพงศ์ ทองยิ้ม 3/5 2019-05-24 15:22:46
26 28153 ถิรธนา บัวภา 3/8 2019-05-24 15:22:33
27 28013 ศรัณญ์ บุญวันต์ 3/5 2019-05-24 15:22:31
28 28091 จตุรพร เกตุทอง 3/7 2019-05-24 15:21:21
29 29731 นครินทร์ ศรีสุข 1/10 2019-05-24 15:21:03
30 28009 พจน์ นิติมานพ 3/5 2019-05-24 15:19:56
31 28097 ธนวัฒน์ ควรปราโมทย์ 3/7 2019-05-24 15:19:03
32 28102 ปุญญพัฒน์ เทศศรีแดง 3/7 2019-05-24 15:18:57
33 28292 อรปรียา อินโต 3/11 2019-05-24 15:18:04
34 28014 ศุภวิชญ์ ใจปทุม 3/5 2019-05-24 15:17:45
35 28100 บุลเสฏฐ์ ขำสอาด 3/7 2019-05-24 15:17:18
36 26591 พรรณรัตน์ จุ้ยม่วงศรี 5/2 2019-05-24 15:14:33
37 28103 พงศกร เปี่ยมใจชื่น 3/7 2019-05-24 15:14:24
38 28158 พิศลย์ วิโรจน์ศิริ 3/8 2019-05-24 15:14:18
39 28271 ทัณฑิกา ศรีดารา 3/11 2019-05-24 15:11:54
40 29732 นันทพัทธ์ อดทน 1/10 2019-05-24 15:11:53
41 28016 อมรพันธุ์ จำรัสศรี 3/5 2019-05-24 15:11:53
42 28012 มนัสวิน เพ็ญจันทร์ 3/5 2019-05-24 15:11:10
43 28017 อัครชัย ดีล้วน 3/5 2019-05-24 15:07:34
44 25555 ภัสราภรณ์ ดวงสาพล 6/5 2019-05-24 15:07:10
45 28095 ณภัทร ทองสุข 3/7 2019-05-24 15:04:23
46 25662 วิภาพร พวงไธสงค์ 6/5 2019-05-24 15:04:05
47 28006 ชญานนท์ นิลเอี่ยม 3/5 2019-05-24 15:03:21
48 28007 ชวิน ธาราวุฒิ 3/5 2019-05-24 15:02:40
49 29161 รสสุคนธ์ ธงชัย 5/2 2019-05-24 15:02:32
50 28111 วริศร์ ง้าวแก้ว 3/7 2019-05-24 15:01:14