ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม English on Film
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จรรยา กันทะลือ
2
นารีรัตน์ เล็กสถาน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27087 ภิญญดา สิงห์มณี 4/3 2019-05-24 15:15:33
2 26343 บุษยมาศ ผุยพรม 5/6 2019-05-24 15:15:31
3 26392 วารินทร์ ชาวสวนทอง 5/7 2019-05-24 15:15:30
4 27364 ณัฐณิชา พิมพ์เงิน 4/4 2019-05-24 15:15:25
5 27380 สมนัส ขอพ่วงกลาง 4/4 2019-05-24 15:14:45
6 27068 กชกร โพนคำหล 4/8 2019-05-24 15:14:42
7 27384 อัญญาภรณ์ วงษ์พินิจ 4/5 2019-05-24 15:14:09
8 25450 กมลชนก เลิศอำไพ 6/1 2019-05-24 15:13:29
9 26351 ศิริลักษณ์ ก่อบุญ 5/6 2019-05-24 15:13:19
10 25539 ฐิตาภา ขุนวิเศษ 6/1 2019-05-24 15:13:14
11 28603 วิภาวี กนกพาณิชย์สกุล 2/2 2019-05-24 15:13:04
12 25648 เบญญาภา เหล่ากนทา 6/7 2019-05-24 15:13:00
13 29209 จณิสตา พิทักษ์เกียรติ 5/7 2019-05-24 15:12:51
14 25858 สุพิชฌาย์ ฟักประไพ 6/3 2019-05-24 15:12:33
15 27089 ศิริพร กาญจนฤทธิไกร 4/3 2019-05-24 15:12:32
16 29210 จุฑามาศ เข็มนาค 5/7 2019-05-24 15:12:22
17 25464 สุพรรณี พงศ์ตระกูลเจริญ 6/1 2019-05-24 15:11:56
18 25462 สรณ์สิริ กระจ่างชีพ 6/3 2019-05-24 15:11:45
19 28421 พนิตานันท์ สุขขัง 6/1 2019-05-24 15:11:32
20 27456 ญาณิศา วิจิตรโท 4/8 2019-05-24 15:11:26
21 27265 ปิยะฉัตร สุริยโสภณ 4/6 2019-05-24 15:10:57
22 28420 นิศากานต์ สิงห์เถื่อน 6/1 2019-05-24 15:10:28
23 25461 ภัทรกันย์ กลักทองกรณ์ 6/1 2019-05-24 15:10:25
24 29211 ทรายแก้ว พันธเสน 5/7 2019-05-24 15:10:21
25 28456 กุลิศรา คนหาร 6/6 2019-05-24 15:10:13
26 27360 ชุลีกร อุดม 4/8 2019-05-24 15:10:06
27 26382 คฑารัตน์ ปะทะโก 5/7 2019-05-24 15:09:58
28 25739 จิติพร ถาดทอง 6/6 2019-05-24 15:09:44
29 25459 พรรณรัตน์ แก้วสุราช 6/3 2019-05-24 15:09:42
30 26357 สุรางค์พิมล โพธิ์สาวัง 5/6 2019-05-24 15:07:32
31 28597 บุษยพรรณ จารึกกฤษฏา 2/2 2019-05-24 15:06:58
32 28589 ชนม์นิภา ใหม่สุนทร 2/2 2019-05-24 15:06:54
33 26342 บัณฑิตา กลีบบัว 5/6 2019-05-24 15:06:18
34 26657 พุฒิพงศ์ ศรีนา 5/4 2019-05-24 15:05:47
35 26828 นภัทร ชาญภูมิดล 5/7 2019-05-24 15:04:54
36 27075 ธัญชนก ทุมมาเกิด 4/5 2019-05-24 15:04:52
37 27486 เจษฎา รักประสงค์ 4/8 2019-05-24 15:04:42
38 27359 ชลิตา ทิน้อย 4/7 2019-05-24 15:04:25
39 25753 ปัทมพร ไชยไชย 6/9 2019-05-24 15:04:24
40 26621 เสฎฐวุฒิ แพประเสริฐ 5/6 2019-05-24 15:04:00
41 26447 ภัณฑิลา พุทธศรี 5/6 2019-05-24 15:03:58
42 28588 จิรัชญา นิธิโชติยานันท์ 2/2 2019-05-24 15:03:40
43 26386 ปัณฑารีย์ เบ้าทอง 5/7 2019-05-24 15:03:36
44 25637 กัณฐรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 6/7 2019-05-24 15:03:31
45 26349 วราภรณ์ กุ่ยโห้ 5/7 2019-05-24 15:03:28
46 26633 ปิยวดี เดชชมภู 5/7 2019-05-24 15:03:17
47 25467 กฤติน กลิ่นแก้ว 6/1 2019-05-24 15:03:05
48 26730 นัญชฎาณัฐ ตรีโอสถ 5/7 2019-05-24 15:03:02
49 26313 ธนพล อย่างสวย 5/10 2019-05-24 15:02:54
50 26632 ปิ่นฉัตร โพธิ 5/7 2019-05-24 15:01:40