ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม English for Fun
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สายสุดา อุบลม่วง
2
อนุรักษ์ ขมวดทรัพย์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29041 กฤศ โพธิ์ปรากฎ 2/13 2019-05-24 16:28:07
2 29368 รับขวัญ สนสกุล 1/2 2019-05-24 16:25:43
3 29419 ธนวิชญ์ คำเพ็ญ 1/3 2019-05-24 16:16:35
4 29409 คณนาถ มัจฉาเมฆ 1/3 2019-05-24 16:16:04
5 29045 ชัยวัฒน์ บัวเพ็ชร์ 2/13 2019-05-24 16:04:57
6 29406 กรกช ผจงพฤทธิ์ 1/3 2019-05-24 16:03:51
7 28020 จิณห์จุฑา ศกุนตนาค 3/6 2019-05-24 15:57:11
8 28317 จิดาภา ศกุนตนาค 3/12 2019-05-24 15:56:54
9 29942 คุณานนต์ เกินกลาง 1/15 2019-05-24 15:53:40
10 29915 ศิวพล วัฒนพลธนาวัฒน์ 1/14 2019-05-24 15:51:49
11 28587 จิรสุดา ทองศรี 2/2 2019-05-24 15:51:44
12 28687 ปรเมศร์ แซ่เตียว 2/14 2019-05-24 15:49:26
13 28601 พีรยา สุวัชรพาณิชย์ 2/2 2019-05-24 15:48:52
14 28590 ชนัญญา เทอำรุง 2/2 2019-05-24 15:47:47
15 29316 โชติกา อินต๊ะสาร 1/1 2019-05-24 15:47:12
16 25487 กรรณนิการ์ สุขกุล 6/8 2019-05-24 15:46:36
17 28644 ชิติพัทธ์ แมลงภู่ทอง 2/8 2019-05-24 15:45:57
18 27894 ภัทรวดี พูลสวัสดิ์ 3/3 2019-05-24 15:43:53
19 28247 ศุภาพิชญ์ เต่าจันทร์ 3/10 2019-05-24 15:42:58
20 28616 พงศ์พิเชษฐ์ มูลชาลี 2/2 2019-05-24 15:41:48
21 29414 ฐิติณัฏฐ์ คงจำเนียร 1/3 2019-05-24 15:41:47
22 28586 คุณัญญา สุขประเสริฐ 2/2 2019-05-24 15:41:45
23 30010 กัญญาภัทร คูฮกซิ่ว 4/6 2019-05-24 15:41:39
24 30018 ศิวภรณ์ พงษ์พัว 4/6 2019-05-24 15:41:34
25 29902 ณฐพงศ์ ช้างมาก 1/14 2019-05-24 15:41:01
26 30027 พงศ์พล พูลทวี 4/7 2019-05-24 15:39:22
27 30026 สมัชชญา พงษ์เทศ 4/7 2019-05-24 15:37:35
28 30025 พรวนา ทองคำ 4/7 2019-05-24 15:36:03
29 27105 กรรณิการ์ บุญแดนไพร 4/3 2019-05-24 15:34:32
30 27207 ชนิตา เอิบอิ่มฤทธิ 4/3 2019-05-24 15:33:08
31 28623 ณัฐณิชา คำเจริญ 2/8 2019-05-24 15:32:32
32 28195 คุ้มเกล้า ธีระเวทย์ 3/9 2019-05-24 15:32:11
33 28470 วาราตรี กลิ่นชวนชื่น 6/8 2019-05-24 15:32:08
34 27217 นันทิกานต์ โพธิ์บางหวาย 4/8 2019-05-24 15:32:05
35 28197 ทิฆัมพร กระจายศรี 3/9 2019-05-24 15:30:55
36 28624 ณัฐริกา เสาว์ราช 2/3 2019-05-24 15:29:09
37 28199 บัญชา ม่วงอิ่ม 3/9 2019-05-24 15:29:02
38 27271 ศศิวรรณ พรหมสูงยาง 4/8 2019-05-24 15:28:22
39 28192 กฤษณะ ชาวเหนือ 3/9 2019-05-24 15:27:30
40 28583 กชกร ภาคสุชล 2/2 2019-05-24 15:27:07
41 27549 ณัฎฐณิชา ลัดดี 4/8 2019-05-24 15:25:54
42 28201 พลวัฒน์ มีทรัพย์ 3/9 2019-05-24 15:24:10
43 28658 ศราวิน บุญเกิด 2/3 2019-05-24 15:23:53
44 28637 สุคนธนา รัตนรุ่งกิจ 2/3 2019-05-24 15:23:35
45 27354 กันติชา ห่วงรัก 4/8 2019-05-24 15:23:19
46 28605 ศศิมา คงชนะ 2/2 2019-05-24 15:22:54
47 28209 รพีพัทธ์ มะเฟือง 3/9 2019-05-24 15:20:36
48 28633 ยอดข้าว นิรัติพันธุ์ 2/3 2019-05-24 15:20:09
49 25880 รัตนะดิษฐ์ จำรัส 6/8 2019-05-24 15:04:06
50 27893 เพชรรัตน์ อยู่ไพศาล 3/3 2019-05-24 15:02:52