ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Character Design
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ธนากร กุลสิริธน
2
ปฐมาวดี สวงกุดเรือ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26506 ธนธรณ์ ฉัตร์กุลจันทร์ 5/6 2019-05-31 08:44:50
2 29201 วิภาดา บุนนาค 5/6 2019-05-29 00:27:47
3 25744 ญาตาวี เกิดสุข 6/9 2019-05-28 21:47:33
4 25799 บุณยาพร รัตนเกษตร 6/9 2019-05-28 21:24:03
5 28081 วิภาวี สุริยันต์ 3/7 2019-05-28 17:13:02
6 25856 วรรัตน์ เชาว์ไวย์ 6/9 2019-05-28 14:35:02
7 25859 อรณิชา สำรวลรื่น 6/9 2019-05-28 14:33:38
8 27602 ณัฐริดา เอี่ยมตะขบ 4/3 2019-05-28 12:42:05
9 25914 ศุภรัสมิ์ กระต่ายแก้ว 6/5 2019-05-28 12:36:34
10 25754 ปุญชรัสมิ์ หอซิน 6/10 2019-05-28 12:35:40
11 28479 รัชนิดา ละครจันทร์ 6/9 2019-05-28 12:35:24
12 25976 พงศกร เจริญสินชัย 6/9 2019-05-28 12:35:22
13 25827 ประชา เกษร 6/10 2019-05-28 12:35:03
14 25768 ปฏิพล โพธิ์รักษา 6/7 2019-05-28 12:34:56
15 27002 ญาณิศา เรืองฉาย 6/10 2019-05-28 12:34:40
16 25840 ชญานิษฐ์ เจษฎางกูล 6/10 2019-05-28 12:34:16
17 25955 อภัสรา ดีชอบ 6/10 2019-05-28 12:34:05
18 28447 ธัญญรัตน์ ภควรรณ 6/4 2019-05-28 12:34:01
19 25640 ชนัญชิตา ขันหาญศึก 6/10 2019-05-28 12:33:49
20 26472 ศิขรินทร์ แสงวิลัย 5/9 2019-05-28 12:19:23
21 25495 นิภาพักตร์ กรุงไกรจักร 6/7 2019-05-28 12:17:14
22 25811 วีระวัลย์ คำดี 6/7 2019-05-28 12:15:30
23 25660 วรมานิตา ศรีบุญเรือง 6/8 2019-05-28 12:14:28
24 25916 สุวพา สุนทรภักดิ์ 6/8 2019-05-28 12:13:38
25 25899 บุษกล กรุงไกรจักร 6/4 2019-05-28 12:13:03
26 25692 นิศาชล กรุงไกรจักร 6/5 2019-05-28 12:12:27
27 26443 ปักษ์ ภูมิชูชิต 5/9 2019-05-28 12:09:27
28 26445 พิมพิศา มะโนวัน 5/5 2019-05-28 12:09:07
29 27626 วิราวรรณ นิกรพล 4/14 2019-05-28 12:06:57
30 27625 วรรณวิสา เจษฎางกูล 4/2 2019-05-28 12:06:09