Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26821 ชญานิน สุรขจร 3/13
2 26859 ธนวินท์ คำแสง 3/13
3 26852 กิตติพงศ์ รุ่งหิรัญเรืองโชติ 3/13
4 27177 กิตติ์กร สิทธิคำทับ 2/4
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th