ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ไหว้พระสวดมนต์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
น้ำทิพย์ ขาววิลาศ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29654 จารุกัญญ์ ตันบุตร 1/9 2019-05-24 21:26:45
2 28188 สกุณา เสือเพ็ชร์ 3/9 2019-05-24 19:03:11
3 29527 นิชาพร ยิ้มวาสนา 1/6 2019-05-24 17:08:16
4 29861 ชายฟ้า สุวัตถิ 1/13 2019-05-24 16:08:31
5 28184 ยศวดี สุมณฑา 3/9 2019-05-24 16:06:32
6 28180 พรนภัส วงษ์พรม 3/9 2019-05-24 16:03:12
7 28177 นิภาพร เจริญทั้งวิทยา 3/9 2019-05-24 16:02:53
8 25835 อนวัช โทนสูงเนิน 6/5 2019-05-24 15:38:16
9 28174 ธัญชนก เดชสงคราม 3/9 2019-05-24 15:34:35
10 28169 จีรนันท์ เกษรบัว 3/9 2019-05-24 15:33:03
11 28187 ศราวดี แสงสร 3/9 2019-05-24 15:32:34
12 28185 รังสิมา เทศกระทึก 3/9 2019-05-24 15:32:32