ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ธนาภา คุ้มมงคล
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29108 วรนุช แนวศรีนาค 2/12 2019-05-24 16:00:03
2 29802 วาสนา กาบเครือ 1/12 2019-05-24 15:55:37
3 27947 กิจการ เจริญกุล 3/4 2019-05-24 15:55:27
4 27950 ชลชาติ พรหมศรี 3/4 2019-05-24 15:52:38
5 27962 วีรภัทร ชลศึกษ์ 3/4 2019-05-24 15:51:37
6 27960 ภูริพัฒน์ บำเพ็ญทาน 3/4 2019-05-24 15:50:44
7 27956 พลทกานต์ ธีระพงษ์ 3/4 2019-05-24 15:49:55
8 27967 เอกราช พวงแจ่ม 3/4 2019-05-24 15:49:41
9 27965 หัสวรา รอดภัย 3/4 2019-05-24 15:49:06
10 25750 นพมาศ กาบเครือ 6/10 2019-05-24 15:46:37
11 29097 ไข่มุก คำลือเดช 2/14 2019-05-24 15:46:30
12 28485 ศศิธร สุทธิพันธุ์ 6/10 2019-05-24 15:46:14
13 27958 ภูธเนศ ร่มโพธิ์ทอง 3/4 2019-05-24 15:46:13
14 27951 ณัฐภูมิ วัฒแก้ว 3/4 2019-05-24 15:44:44
15 29107 มณฑกานต์ บุดดาเคย 2/11 2019-05-24 15:42:02
16 28628 ปารีณา สมพฤกษ์ 2/5 2019-05-24 15:36:20
17 28498 พิรญาณ์ ทับสิงครา 6/11 2019-05-24 15:33:40
18 25497 พัชรพร คงโหมด 6/6 2019-05-24 15:32:03
19 25986 กมลชนก สุขสมกร 6/6 2019-05-24 15:31:25
20 25702 ละอองดาว อุ่มวงศ์ 6/6 2019-05-24 15:30:15
21 25989 ณัชชา นุ่มพันธ์ 6/11 2019-05-24 15:28:59
22 25749 นคนันทินี สินอ้วน 6/10 2019-05-24 15:21:51
23 25755 พลอยคราม ปานรัตน์ 6/10 2019-05-24 15:11:20
24 27554 ธิดารัตน์ สินธุรักษ์ 4/4 2019-05-24 15:04:08
25 25836 กชกานต์ ศรีเเก้ว 6/10 2019-05-24 15:03:14