ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ศิลปะการแสดง
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จุฑารัตน์ ดวงเทียน
2
วนิชญา เครือแดง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29791 ณัฏฐณิชา ชุมนุม 1/12 2019-05-24 15:46:08
2 29321 นันทิกาญจน์ ม่วงเจริญ 1/1 2019-05-24 15:45:36
3 29326 วิรากานต์ คำแพง 1/1 2019-05-24 15:44:57
4 29622 ปิยะธิดา พลอยพลาย 1/8 2019-05-24 15:44:18
5 29317 ณัจฉรียา ดิษสิน 1/1 2019-05-24 15:44:17
6 29886 ปฐมาพร จันสุนี 1/14 2019-05-24 15:43:55
7 28911 เปมิกา ช้อนทอง 2/5 2019-05-24 15:43:40
8 29618 ธัญยพร มิตรรัก 1/8 2019-05-24 15:43:04
9 28899 กรองกาญจน์ หงส์สำโรง 2/10 2019-05-24 15:41:38
10 29031 พรพรหม มะพุก 2/13 2019-05-24 15:40:36
11 25800 บุศรินทร์ ใจเทียมศักดิ์ 6/5 2019-05-24 15:40:04
12 29476 กุลวดี อยู่ในวงษ์ 1/5 2019-05-24 15:39:30
13 29878 ขนิษฐา มิ่งเมือง 1/14 2019-05-24 15:39:15
14 28721 อนงค์พร นาน้ำ 2/10 2019-05-24 15:38:30
15 25656 มณฑกาญจน์ บุญญารัตน์สกุล 6/5 2019-05-24 15:38:20
16 28022 ณัฐมน ปั้นสนธิ 3/6 2019-05-24 15:37:53
17 29983 ปทิตตา ไวยฤทธิ์ 4/3 2019-05-24 15:37:06
18 25653 เพชรดา ร่มบัวเเก้ว 6/5 2019-05-24 15:36:25
19 28287 วิลาสินี กอศรีสกุล 3/11 2019-05-24 15:36:24
20 29794 ธนัชหงส์ปกรณ์ บุญจันทร์ 1/12 2019-05-24 15:35:46
21 29662 ปรียานุช รุจจิรัฐถิติกาล 1/9 2019-05-24 15:35:45
22 29788 ขวัญชนก ป้อมเกิด 1/12 2019-05-24 15:35:44
23 26048 พิมพ์ชนก ภักดี 6/6 2019-05-24 15:35:01
24 29432 กฤติกา ทะคำสอน 1/4 2019-05-24 15:35:00
25 29674 อาภัสรา แก้วจอหอ 1/9 2019-05-24 15:34:57
26 28912 พัชราภรณ์ ดาวเรือง 2/5 2019-05-24 15:34:30
27 25665 อดิภา โป๊ะแก้ว 6/10 2019-05-24 15:33:51
28 27226 พชรวรรณ กองสุผล 4/3 2019-05-24 15:32:14
29 26786 วิมพ์วิภา ไทยสวัสดิ์ 5/8 2019-05-24 15:31:58
30 27261 ธันยพร บรรณวิทย์ 4/11 2019-05-24 15:31:28
31 29704 ธนัญชา อ๊อกตลาด 1/10 2019-05-24 15:31:18
32 29653 กัลยาณี กว้างนอก 1/9 2019-05-24 15:31:00
33 27254 กมลชนก คล้ายเวช 4/11 2019-05-24 15:29:49
34 26546 อุไรวรรณ โรหิตะบุตร 5/11 2019-05-24 15:29:49
35 27454 จุฬารัตน์ แก้วนามวงษ์ 4/14 2019-05-24 15:29:20
36 29474 กษิติ์กัญญา มีด้วยดี 1/5 2019-05-24 15:29:11
37 28910 ปุณฑริกา สินธ์สมุทร 2/8 2019-05-24 15:28:13
38 25667 อมลวรรณ บุญน้อม 6/7 2019-05-24 15:28:12
39 25649 ประสิตา วังมะนาว 6/5 2019-05-24 15:28:10
40 28189 สิริพิมพ์ เพ็ญดารา 3/9 2019-05-24 15:26:47
41 29607 กัญญาณัฐ พุทธานี 1/8 2019-05-24 15:23:06
42 29435 ณิชาภัทร วัฒนะไพบูลย์ 1/4 2019-05-24 15:22:29
43 28897 กนกรดา อนุกูลชัยสกุล 2/8 2019-05-24 15:20:39
44 26595 มนฐิตา อุบลหอม 5/3 2019-05-24 15:20:12
45 29857 สุภาวิตา แตงสุข 1/13 2019-05-24 15:17:31
46 25845 เบญจวรรณ พุ่มพวง 6/9 2019-05-24 15:17:22
47 25643 ชาลิสา บัวคลี่ 6/6 2019-05-24 15:16:53
48 29711 เปมิกา เดชงาม 1/10 2019-05-24 15:14:47
49 25848 ปวีรา เอเชีย เจริญภูมิ 6/11 2019-05-24 15:13:00
50 27629 สุจิตรา พุ่มประสพ 4/8 2019-05-24 15:05:48