ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ยุวกวี เฉพาะ ม.ต้น
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นิดา นิ่มวงษ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28032 ปุณยภัสร์ สุพัฒน์ศศิกุล 3/6 2019-05-24 20:54:10
2 28037 วิภาดา สุทธิหา 3/6 2019-05-24 17:08:44
3 28019 ขนิษฐา ดูสอาด 3/6 2019-05-24 17:07:24