ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม พุทธธรรม
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
โรจนาพร เป๊กต๊ะวงศ์
2
พันธกานต์ เป๊กต๊ะวงศ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28301 ณัฐพงค์ ดําดี 3/11 2019-05-31 08:52:03
2 27646 อรรถนนท์ ฉายอรุณ 4/10 2019-05-31 08:48:50
3 28068 กัลยณัฐ พันแตง 3/7 2019-05-24 17:05:19
4 28296 จิรทีปต์ พูนผล 3/11 2019-05-24 16:01:29
5 30044 สุทธินันท์ อุดมสกุณี 4/10 2019-05-24 16:00:12
6 28109 รัฐนนท์ อรินทร 3/7 2019-05-24 15:55:40
7 27229 ภัคสุภางค์ เลี่ยวเส็ง 4/3 2019-05-24 15:51:49
8 27214 ธัญชนก จิ๋วเข็ม 4/3 2019-05-24 15:49:10
9 27206 จีรนันท์ โนนกลาง 4/9 2019-05-24 15:48:32
10 27233 สุภนิดา โทนสุวรรณ์ 4/11 2019-05-24 15:48:15
11 27251 อนิวัตติ์ ศรีออน 4/4 2019-05-24 15:46:40
12 27436 ธนกฤต พรหมมาพันธุ์ 4/10 2019-05-24 15:42:58
13 27237 เกตุมงคล ทุมสวัสดิ์ 4/10 2019-05-24 15:42:09
14 27218 น้ำทิพย์ ชูเนื้อนิ่ม 4/3 2019-05-24 15:40:26
15 28113 ศุภณัฐ แตงประดิษฐ 3/7 2019-05-24 15:37:51
16 28114 อภิสิทธิ์ ไม้สน 3/7 2019-05-24 15:24:57
17 28116 อัฐพล เหมกุล 3/7 2019-05-24 15:23:27
18 28098 ธนสมบัติ ศักดาดำรงกุล 3/7 2019-05-24 15:20:44
19 28101 ปฏิภาณ แสงจันทร์ 3/7 2019-05-24 15:09:32